RB 38/2014 Aneks do umowy znaczącej

 

Aneks do umowy znaczącej   


Raport bieżący nr: 38/2014

Data: 30.12.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 roku został podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej pomiędzy LPP SA a BNP Paribas Bank Polska SA z 14 kwietnia 2004 roku.

Na mocy tego aneksu limit kredytowy został podwyższony do kwoty 280 mln złotych, a bieżący okres wykorzystania został przedłużony do 16 grudnia 2015 roku. Limit umowy wynoszący 280 mln złotych może być wykorzystany jako kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 149 mln złotych, linia akredytyw do kwoty 280 mln złotych oraz linia gwarancji do kwoty 49 mln złotych.

Zabezpieczeniem linii jest weksel własny in blanco LPP SA oraz oświadczanie o poddaniu się egzekucji.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 38 2014 Aneks do umowy znaczącej

RB 37/2014 Aneks do umowy znaczącej

 

Aneks do umowy znaczącej   


Raport bieżący nr: 37/2014

Data: 17.12.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 16 grudnia 2014 roku Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej zawartej z BNP Paribas Bank Polska SA w dniu 14 kwietnia 2004 roku.

Na mocy tego aneksu przedłużono okres wykorzystania kredytu do 14 stycznia 2015 roku.

Pozostałe warunki nie uległy zmianie.

Umowę zawarto na warunkach rynkowych.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 37 2014 Aneks do znaczącej umowy

RB 10/2014 Rekomendacja Rady Nadzorczej LPP SA

 

Rekomendacja Rady Nadzorczej LPP SA

 

Raport bieżący nr: 10/2014
Data: 07.05.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 6 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w wysokości 394 575 034,73 zł (trzysta dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt trzy grosze) w następujący sposób: 1. przeznaczenie kwoty 169 616 772,00 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset szesnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote) do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę, 2. przeznaczenie kwoty 223 708 262,73 zł (dwieście dwadzieścia trzy miliony siedemset osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) na kapitał zapasowy, 3. przeznaczenie kwoty 1 250 000,00 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na kapitał rezerwowy. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała tym samym wniosek Zarządu, aby zyskiem netto Spółki za rok 2013 zadysponować w wyżej wymieniony sposób, a także wniosek Zarządu o ustalenie dnia dywidendy na 5 września 2014 roku, a dnia wypłaty na 25 września 2014 roku.

 

Rb10-14 14-05-07 Rekomendacja Rady Nadzorczej LPP S.A.

RB 09/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

Raport bieżący nr: 9/2014
Data: 07.05.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 06 maja 2014 roku Rada Nadzorcza LPP SA działając na podstawie par. 35 Statutu spółki LPP SA podjęła uchwałę o wyborze podmiotu uprawionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych spółki. Na mocy uchwały podmiotem wybranym do badania i przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych LPP SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK LPP SA została Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 3654. Rada Nadzorcza LPP SA upoważniła Zarząd spółki do zawarcia z ww. firmą umowy na badanie rocznych sprawozdań finansowych spółki oraz grupy kapitałowej za lata 2014, 2015 i 2016 oraz przegląd półrocznych sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej w ww. latach. W latach 2012 i 2013 usługi na rzecz LPP SA w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) świadczyła Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp.k wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 3654, zaś w latach 2004-2011 jej poprzedniczka prawna.

 

Rb09-14 14-05-07 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

RB 08/2014 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w kwietniu 2014 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w kwietniu 2014 roku

 

Raport bieżący nr: 8/2014
Data: 02.05.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2014 roku przez GK LPP wyniosły około 378 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2013 roku o około 15%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 62% i była wyższa od zrealizowanej w kwietniu roku poprzedniego o ok. 3 punkty procentowe.
Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2014 roku wyniosła ok. 1.321 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 22% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Rb08-14 14-05-02 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP S.A. w kwietniu 2014 roku

RB 06/2014 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w marcu 2014 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w marcu 2014 roku

 

Raport bieżący nr: 6/2014
Data: 02.04.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2014 roku przez GK LPP SA wyniosły około 357 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2013 roku o około 25%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 63% i była wyższa od zrealizowanej w marcu roku poprzedniego o ok. 1 punkt procentowy.
Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie stycznia – marca 2014 roku wyniosła ok. 943 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 26% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Rb06-14 14-03-01 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP S.A. w marcu 2014 roku

RB 05/2014 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w lutym 2014 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w lutym 2014 roku

 

Raport bieżący nr: 5/2014
Data: 03.03.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2014 roku przez GK LPP SA wyniosły około 266 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2013 roku o około 27%.
Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 55% i była wyższa od zrealizowanej w lutym roku poprzedniego o ok. 1 punkt procentowy.
Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie stycznia i lutego 2014 roku wyniosła ok. 586 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 28% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Rb05-14 14-02-03 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP S.A. w lutym 2014 roku

RB 04/2014 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w styczniu 2014 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w styczniu 2014 roku

 

Raport bieżący nr: 4/2014
Data: 03.02.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2014 roku przez GK LPP SA przekroczyły 320 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2013 roku o około 29%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 49% i była wyższa o ok. 1 punkt procentowy od zrealizowanej w styczniu roku poprzedniego.

 

Rb04-14 14-02-03 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP S.A. w styczniu 2014 roku

RB 03/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

 

Raport bieżący nr: 3/2014
Data: 17.01.2014

 

Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2014 roku:
1. Raporty roczne:
Raport roczny 2013: 2014-04-17
Skonsolidowany raport roczny 2013: 2014-04-17
2. Raport półroczny (skonsolidowany raport półroczny 2014 wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową zgodnie z par. 87 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):
Raport półroczny za I półrocze 2014 roku: 2014-08-21
3. Raporty kwartalne (skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierać skrócone kwartalne sprawozdania finansowe zgodnie z par.87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):
Rozszerzony skonsolidowany raport IV kwartał 2013: 2014-02-13
Rozszerzony skonsolidowany raport I kwartał 2014: 2014-05-09
Rozszerzony skonsolidowany raport III kwartał 2014: 2014-11-07

 

Rb03-14 14-01-17 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku