RB 53/2016 Aneks do umowy znaczącej

 

Aneks do umowy znaczącej       


Raport bieżący nr: 53/2016

Data: 28.10.2016

Godzina: 19:09

 

W nawiązaniu do RB 48/2016 Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy LPP SA a Raiffeisen Bank Polska SA został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności (linia wielocelowa) z 12 lipca 2002 roku.

Na mocy wymienionego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 280 mln zł (bez zmian w stosunku do poprzedniego aneksu), oraz przedłużono okres wykorzystania poszczególnych produktów:

 • kredyt w rachunku bieżącym – umowa przedłużona do 30 listopada 2017 roku
 • kredyt rewolwingowy – umowa przedłużona do 29 listopada 2017 roku
 • limit w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych – umowa przedłużona do 29 listopada 2019 roku
 • limit w ramach którego otwierane będą akredytywy – umowa przedłużona do 30 listopada 2018 roku

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

 

RB 53 2016 Aneks do umowy znaczącej

 

RB 52/2016 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za III kwartał 2016 roku

 

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za III kwartał 2016 roku


Raport bieżący nr: 52/2016

Data: 27.10.2016

Godzina: 22:39

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA:

1) za III kwartał 2016 roku:

 • Przychody ze sprzedaży: 1 488 mln PLN,
 • Zysk brutto na sprzedaży: 701 mln PLN,
 • Koszty SG&A: 662 mln PLN,
 • Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 4,8 mln PLN,
 • Strata brutto: 3 mln PLN,
 • Strata netto: 6 mln PLN

 

2) narastająco za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 roku:

 • Przychody ze sprzedaży: 4 166 mln PLN,
 • Zysk brutto na sprzedaży: 1 992 mln PLN,
 • Koszty SG&A: 1 909 mln PLN,
 • Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 27 mln PLN,
 • Zysk brutto: 16,7 mln PLN,
 • Zysk netto: 17,7 mln PLN

 

Wybrane dane bilansowe na 30.09.2016:

 • Stan zapasów: 1 438 mln PLN (około 1 664 PLN/m2)
 • Zadłużenie z tyt. kredytów: 913 mln PLN
 • Środki pieniężne: 266 mln PLN

 

Wzrost przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2016 wyniósł 18% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Sprzedaż w sklepach porównywalnych (LFL) w walutach lokalnych w III kwartale 2016 wzrosła o 9,2%, zaś narastająco za 3 kwartały 2016 wzrosła o 7%.

Marża handlowa w III kwartale wyniosła 47,1% i była niższa o 5,5 p.p. rok do roku, z powodu znaczących wyprzedaży towaru kolekcji SS16 w lipcu i sierpniu 2016.

W kosztach działalności operacyjnej i w pozostałych kosztach operacyjnych za III kwartał 2016 Spółka ujęła rezerwy i odpisy na zamknięcie marki Tallinder w łącznej kwocie 24,5 mln zł.

Zysk operacyjny za III kwartał 2016 roku wyniósł 4,8 mln zł.

Saldo przychodów i kosztów finansowych w III kwartale 2016 było ujemne i wyniosło 8 mln zł.

W III kwartale 2016 GK LPP odnotowała stratę netto w wysokości 6 mln zł.

 

Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2016 roku.

 

RB 52 2016 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za III kwartał 2016

RB 51/2016 Dyspozycja wcześniejszej spłaty kredytu inwestycyjnego

 

Dyspozycja wcześniejszej spłaty kredytu inwestycyjnego


Raport bieżący nr: 51/2016

Data: 25.10.2016

Godzina: 14:15

 

Zarząd LPP SA (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 25 października 2016 roku złożona została przez Spółkę dyspozycja wcześniejszej spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego LPP SA przez PKO Bank Polski SA (Bank) na mocy umowy z 13 sierpnia 2008 roku.

Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami termin obowiązywania ww. umowy kredytowej został określony do końca 2017 roku.

Na dzień złożenia dyspozycji wcześniejszej spłaty zadłużenie z tytułu ww. kredytu wynosi 45 mln zł.

Zgodnie ze złożoną dyspozycją spłata kredytu nastąpi w dniu 30 listopada 2016 roku i tym samym w ww. dacie umowa ulegnie rozwiązaniu.

O zawarciu umowy kredytu inwestycyjnego oraz jej istotnych zmianach Emitent informował w szczególności w raportach bieżących nr 50/2008 z 13 sierpnia 2008 roku, 29/2012 z 29 czerwca 2012 roku oraz 35/2012 z 20 sierpnia 2012 roku.

 

RB 51 2016 – Dyspozycja wcześniejszej spłaty kredytu inwestycyjnego

RB 50/2016 Zawiadomienie o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta

 

Zawiadomienie o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta

 

Raport bieżący nr: 50/2016

Data: 21.10.2016

Godzina: 19:10

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 21 października 2016 roku uzyskał informację o dokonaniu zamiany części warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje serii L w kapitale zakładowym LPP SA zgodnie z poniższymi danymi:

 

1) wskazanie papierów wartościowych emitenta, z których prawa zostały zmienione, z podaniem ich liczby

Uprawniony podmiot wykonał uprawnienie z 4 084 (cztery tysiące osiemdziesiąt cztery) warrantów subskrypcyjnych serii A do zamiany ich na 4 084 (cztery tysiące osiemdziesiąt cztery) akcje serii L  w kapitale zakładowym Emitenta.

 

2) wskazanie podstaw prawnych podjętych działań, jak również treści uchwał właściwych organów emitenta, na mocy których dokonano zmiany praw z papierów wartościowych emitenta

Zamiana warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii L w kapitale zakładowym Emitenta o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda jest dokonywana w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na mocy:

 • postanowienia § 51 1 lit. (b), § 51 ust. 3, § 51 ust. 6 i § 51 ust. 7 Statutu,
 • uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii L, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii L, (iv) upoważnienia dla organów Spółki, (v) zmiany Statutu,
 • uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii L, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii L, (iv) upoważnienia dla organów Spółki, (v) zmiany Statutu,
 • uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2011 – 2014,
 • uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2011-2014,

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii L nie wymaga dodatkowych uchwał organów Emitenta, za wyjątkiem podjęcia uchwały Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w wyniku przedmiotowej zamiany. W wyniku złożenia przez uprawnionego oświadczenia o objęciu 4 084 akcji serii L w zamian za posiadane przez niego 4 084 warranty subskrypcyjne serii A Zarząd Emitenta podjął uchwałę o odpowiednim dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego i zmianie w tym zakresie Statutu następującej treści:

„W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii L, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 51 ust. 1 lit. (b) Statutu, w drodze zamiany części Warrantów Subskrypcyjnych na Akcje Serii L, zmienia się dotychczasowe brzmienie paragrafu 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:

 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi kwoty 3 678 582 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na: 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i 1 489 291 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.
 2. W Spółce wydano:
 • 100 (sto) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 400 000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 56 700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 56 700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 300 000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 190 000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 6 777 (sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 80 846 (osiemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda.
 • 8 168 (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,00 (dwa złote) każda.”

 

3) pełny opis praw z papierów wartościowych przed i po zmianie – w zakresie tych zmian

W wyniku realizacji uprawnienia do zamiany 4 084 warrantów subskrypcyjnych serii A na tyleż samo akcji zwykłych na okaziciela serii L przedmiotowe warranty subskrypcyjne wygasają i tracą swój byt, zaś powstają akcje zwykłe na okaziciela w kapitale zakładowym Emitenta.

Zmiana wysokości kapitału zakładowego następuje z chwilą objęcia i wydania akcji, zgłoszenie do sądu rejestrowego następuje po tej dacie. W wyniku zamiany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 3 678 582 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na: 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i 1 489 291 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela. Co za tym idzie ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynosi 3 239 291 (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden). Nowe akcje serii L stanowią 0,2% (dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego Emitenta i 0,1% (jedną dziesiątą procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Emitent wskazuje, iż uprzednio dokonano już zamiany pierwszej części – 4 084 warrantów subskrypcyjnych serii A na tyleż samo akcji serii L (patrz raport bieżący nr 02/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku). W konsekwencji obu czynności do chwili obecnej wykonano prawo zamiany z 8.168 warrantów subskrypcyjnych serii A. Co do pozostałych 13 132 warrantów subskrypcyjnych serii A nie wykonano dotąd uprawnienia do zamiany ich na akcje serii L.

 

RB 50 2016 – Zawiadomienie o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta

RB 49/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP we wrześniu 2016 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP we wrześniu 2016 roku          


Raport bieżący nr: 49/2016

Data: 03.10.2016

Godzina: 14:37

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2016 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 457 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2015 roku o około 20%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 59% i była o ok. 1 p.p. wyższa od marży zrealizowanej we wrześniu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień 2016 roku wyniosła

4 164 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 17% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przychody ze sprzedaży internetowej we wrześniu 2016 wyniosły ok. 11,6 mln zł i były wyższe o ok. 97% od sprzedaży zrealizowanej we wrześniu 2015.

Narastająco w okresie styczeń – wrzesień 2016 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok. 100 mln zł i była wyższa o ok. 102 % licząc rok do roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec września wyniosła ok. 888 tys. m kw i była większa o ok. 12% od powierzchni handlowej na koniec września ubiegłego roku.

 

RB 49 2016 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP we wrześniu