RB 60/2016 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej


Raport bieżący nr: 60/2016

Data: 27.12.2016

Godzina: 12:26

 

Zarząd LPP SA (Spółka) informuje, że w dniu 27 grudnia 2016 r. do Spółki wpłynęło od FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „FORUM TFI”), działającego w imieniu i na rzecz funduszy: FORUM 64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz FORUM 65 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwanych dalej łącznie: „Funduszami”), zawiadomienie sporządzone zgodnie
z art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania Instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382 z późn. zm., dalej: „Ustawa o Ofercie Publicznej”), w którym FORUM TFI poinformowało o zmianie charakteru posiadania akcji Spółki przez ww. fundusze.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem łączny udział Funduszy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekroczył bezpośrednio 5% ogólnej liczby głosów. Przed zmianą udziału Fundusze posiadały akcje Spółki w sposób pośredni.

W wyniku zawarcia transakcji nabycia w dniu 19 grudnia 2016 r., FORUM 64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez FORUM TFI – nabył od swojego podmiotu zależnego, tj. Hoja SCSp z siedzibą w Luksemburgu – 51 338 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) akcji zdematerializowanych oraz 1 (słownie: jeden) akcję imienną, czyli łącznie 51 339 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji Spółki.

W wyniku zawarcia transakcji nabycia w dniu 21 grudnia 2016 r., FORUM 65 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez FORUM TFI – nabył od swojego podmiotu zależnego, tj. Quarter SCSp z siedzibą w Luksemburgu – 143 710 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji zdematerializowanych oraz 1 (słownie: jeden) akcję imienną, czyli łącznie 143 711 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące siedemset jedenaście) akcji Spółki.

W związku z nabyciem przedmiotowych akcji Spółki, Fundusze zarządzane przez FORUM TFI posiadają bezpośrednio 195 050 (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) oraz pośrednio 5 680 (słownie: pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji Spółki, stanowiących 10,94% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 200 740 (słownie: dwieście tysięcy siedemset czterdzieści) głosów, stanowiących 6,24% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie w treści zawiadomienia poinformowano, że zgodnie z informacjami posiadanymi przez FORUM TFI żaden inny fundusz zarządzany przez FORUM TFI nie posiada bezpośrednio, ani pośrednio akcji Spółki.

Dodatkowo FORUM TFI poinformowało, że Fundusze nie zawarły umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, o której mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit. c. Ustawy o Ofercie Publicznej.

 

RB 60 2016 – Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

RB 59/2016 Rejestracja spółki zależnej

 

Rejestracja spółki zależnej


Raport bieżący nr: 59/2016

Data: 27.12.2016

Godzina: 10:56

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 26 grudnia 2016 roku zarejestrowana została spółka zależna LPP Reserved doo Beograd z siedzibą w Belgradzie (Serbia).

Założycielem i jedynym akcjonariuszem LPP Reserved doo Beograd jest LPP SA. Kapitał zakładowy nowo zarejestrowanej spółki zależnej wynosi 200.000.000,00 RDS.

Podstawowym przedmiotem działalności ww. spółki zależnej jest najem powierzchni handlowej w Serbii w których prowadzona będzie sprzedaż produktów marki RESERVED, Cropp, House, MOHITO i SiNSAY.

 

RB 59 2016 – Rejestracja spółki zależnej

RB 58/2016 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

 

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 58/2016

Data: 22.12.2016

Godzina: 10:40

 

Zarząd LPP SA ( dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21 i 22 grudnia 2016 roku do Spółki wpłynęły powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta od podmiotów blisko związanych z osobą pełniącą funkcje zarządcze w Spółce.
Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu.

 

RB 58 2016 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

powiadomienie-o-transakcji-art-19-mar-quarter

powiadomienie-o-transakcji-art-19-mar-forum-65

RB 57/2016 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

 

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 57/2016

Data: 21.12.2016

Godzina: 12:56

 

Zarząd LPP SA ( dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21 grudnia 2016 roku do Spółki wpłynęły powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta od podmiotów blisko związanych z osobą pełniącą funkcje zarządcze w Spółce.
Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu.

 

RB 57 2016 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

powiadomienie-o-transakcji-art-19-mar-hoja

powiadomienie-o-transakcji-art-19-mar-forum-64

RB 56/2016 Zmiana nazwy podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

 

Zmiana nazwy podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań


Raport bieżący nr: 56/2016

Data: 13.12.2016

Godzina: 15:26

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 09/2014 z dnia 7 maja 2014 (przekazanego na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych), Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 13 grudnia 2016 roku Spółka podpisała aneks do umowy zawartej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki LPP SA tj. firmą Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 3654.

W wyniku podpisania aneksu zmianie ulega nazwa podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2016 rok na: Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 4055. Zmiana nazwy podmiotu jest wynikiem przeprowadzonej restrukturyzacji w strukturze spółek sieci Grant Thornton w Polsce.

 

RB 56 2016 – Zmiana nazwy podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

RB 55/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w listopadzie 2016 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w listopadzie 2016 roku   


Raport bieżący nr: 55/2016

Data: 01.12.2016

Godzina: 14:30

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2016 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 485 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2015 roku o około 13%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 60% i była o ok. 5 p.p. wyższa od marży zrealizowanej w listopadzie roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2016 roku wyniosła

5 265 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 17% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przychody ze sprzedaży internetowej w listopadzie 2016 wyniosły ok. 25,8 mln zł i były wyższe o ok. 130% od sprzedaży zrealizowanej w listopadzie 2015.

Narastająco w okresie styczeń – listopad 2016 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok. 147 mln zł i była wyższa o ok. 116% licząc rok do roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec listopada 2016 roku wyniosła ok. 913 tys. m kw i była większa o ok. 9% od powierzchni handlowej na koniec listopada ubiegłego roku.

 

RB 55 2016 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w listopadzie