RB 29/2017 Aneksy do umów znaczących

Aneksy do umów znaczących      


Raport bieżący nr: 29/2017

Data: 28.06.2017

Godzina: 15:27

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 roku pomiędzy LPP SA a HSBC Bank Polska  SA został podpisany aneks do umowy o linię akredytyw z 01 lipca 2015 roku.

Na mocy tego aneksu został podwyższony limit z 15 mln USD do 30 mln USD oraz wydłużony bieżący okres wykorzystania linii do 29 czerwca 2018 roku.

Dodatkowo Spółka podpisała z HSBC Bank Polska SA aneks do umowy o udostępnienie linii gwarancyjnej w wysokości 5 mln GBP z terminem dostępności do 29 czerwca 2018 roku.

 

RB 29 2017 – Aneks do umowy znaczącej

RB 28/2017 Aneks do umowy znaczącej

Aneks do umowy znaczącej        


Raport bieżący nr: 28/2017

Data: 28.06.2017

Godzina: 15:22

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 roku pomiędzy LPP SA a Bankiem Pekao SA został podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej z 13 sierpnia 2004 roku.

Na mocy tego aneksu został wydłużony bieżący okres wykorzystania linii do 30 czerwca 2020 roku. Łączny limit linii wielocelowej w wysokości 330 mln zł (bez zmian w stosunku do poprzedniego aneksu) może być wykorzystany jako:

– kredyt w rachunku bieżącym do kwoty w wysokości 330 mln złotych mający charakter odnawialny co 12 miesięcy na podstawie standingu LPP SA,

– linia akredytyw do kwoty 330 mln złotych z okresem realizacji 12 miesięcy,

– linia gwarancji do kwoty 140 mln złotych z okresem realizacji do 25 miesięcy.

Łączna wartość wszystkich produktów nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu 330 mln złotych.

Zabezpieczenie linii stanowi pełnomocnictwo do rachunku bankowego LPP SA.

 

RB 28 2017 – Aneks do umowy znaczącej

RB 27/2017 Aneks do umowy znaczącej

Aneks do umowy znaczącej


Raport bieżący nr: 27/2017

Data: 21.06.2017

Godzina: 14:36

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 roku pomiędzy LPP SA a PKO BP SA został podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej z 24 czerwca 2005 roku.

Na mocy tego aneksu został wydłużony bieżący okres wykorzystania linii do 23 czerwca 2020 roku. Łączny limit linii wielocelowej w wysokości 280 mln złotych (bez zmian w stosunku do poprzedniego aneksu) może być wykorzystany jako:

– kredyt w rachunku bieżącym do kwoty w wysokości 200 mln złotych na okres wykorzystania i spłaty do 12 miesięcy na podstawie dyspozycji LPP SA oraz potwierdzenia przez bank PKO BP SA zdolności kredytowej LPP SA,

– linia akredytyw do kwoty 280 mln złotych z okresem realizacji 12 miesięcy,

– linia gwarancji do kwoty 70 mln złotych z okresem realizacji 15 miesięcy.

Łączna wartość wszystkich produktów nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu 280 mln złotych.

Zabezpieczenie limitu stanowi weksel własny in blanco.

 

RB 27 2017 – Aneks do umowy znaczącej

RB 26/2017 Aktualizacja informacji nt. postępowania kontrolnego prowadzonego przez UKS

Aktualizacja informacji nt. postępowania kontrolnego prowadzonego przez UKS

Raport bieżący nr: 26/2017

Data: 20.06.2017

Godzina: 17:59

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółce została doręczona decyzja Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni z dnia 30 maja 2017 roku, w której Emitentowi określono zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 rok, skutkujące obowiązkiem uiszczenia przez Emitenta dodatkowej kwoty w wysokości 16 390 640 (szesnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści) złotych podatku za ten okres. Do tej kwoty należy doliczyć należne odsetki.

Zgodnie z treścią decyzji podstawą określenia zobowiązania podatkowego przez organ kontrolny było, w jego ocenie, zawyżenie przez Emitenta kosztów uzyskania przychodów.

O toczącym się postępowaniu kontrolnym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2017 z dnia 20.01.2017 r. oraz raportach okresowych, w tym m.in. w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie LPP SA za III kwartał 2016 r. w punkcie dotyczącym postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej (str. 25-26).

Emitent podtrzymuje stanowisko, iż w jego ocenie Spółka prawidłowo dokonała naliczenia wysokości podatku dochodowego za 2012 roku oraz aktywowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków, które zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa mogą być zaliczone do takich kosztów.

Emitent informuje, że doręczona decyzja nie jest prawomocna i nie został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Spółka zamierza w przewidzianych przepisami terminach składać wnioski i środki zaskarżenia zmierzające do uchylenia w całości wyżej wymienionej decyzji.

Jednocześnie w ocenie zarządu Emitenta oraz doradców prawnych i podatkowych zaangażowanych przez Emitenta do prowadzenia tej sprawy, wyżej wymieniona decyzja dotknięta jest wadami, które powinny doprowadzić do jej uchylenia w całości.

O dalszych kluczowych etapach postępowania Emitent będzie informować w trybie publikacji właściwych raportów.

 

RB 26 2017 – Aktualizacja informacji nt. postępowania kontrolnego prowadzonego przez UKS

RB 25/2017 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 19 czerwca 2017 roku

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 19 czerwca 2017 roku


Raport bieżący nr: 25/2017

Data: 19.06.2017

Godzina: 16:34

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 19 czerwca 2017 roku:

1) Marek Piechocki 874 995 głosów co stanowiło 35,6% liczby głosów na WZA i 27,2% w ogólnej liczbie głosów,

2) Jerzy Lubianiec 874 995 głosów co stanowiło 35,6% liczby głosów na WZA i 27,2% w ogólnej liczbie głosów,

3) FORUM 65 FIZ 143 710 głosów co stanowiło 5,8% liczby głosów na WZA i 4,5% w ogólnej liczbie głosów,

4) NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY 130 000 głosów co stanowiło 5,3% liczby głosów na WZA i 4,0% w ogólnej liczbie głosów,

5) AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK 127 550 głosów co stanowiło 5,2% liczby głosów na WZA i 4,0% w ogólnej liczbie głosów.

 

RB 25 2017 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 19 czerwca 2017 roku

RB 24/2017 Informacja na temat dywidendy

Informacja na temat dywidendy    


Raport bieżący nr: 24/2017

Data: 19.06.2017

Godzina: 16:27

 

Zarząd LPP SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę nr 19 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, w myśl której dokonano podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2016 w kwocie 280 070 923, 45 zł (dwieście osiemdziesiąt milionów siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote czterdzieści pięć groszy) w następujący sposób:

  • kwotę 65 531 268, 00 zł (sześćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę,
  • kwotę 214 539 655, 45 zł (dwieście czternaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści pięć groszy) wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło: 4 września 2017 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2016 (dzień dywidendy), 20 września 2017 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Według stanu na dzień podjęcia uchwały: na jedną akcję LPP SA przypada z tytułu dywidendy kwota 36,00 zł, liczba akcji LPP SA uprawnionych do dywidendy wynosi 1 820 313.

Zarząd LPP SA wskazuje jednocześnie, iż Spółka w oparciu o uchwały nr 21 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2011 roku wyemitowała 21 300 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki, z czego do realizacji pozostało 13 132 warrantów. W przypadku realizacji tych uprawnień przed dniem dywidendy wartość dywidendy na jedną akcję wynosiłaby 35,74 zł.

 

RB 24 2017 – Informacja na temat dywidendy

RB 23/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

                                                                                                                                             

Raport bieżący nr: 23/2017

Data: 19.06.2017

Godzina: 16:22

 

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 19 czerwca 2017 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

Emitent informuje jednocześnie, iż odstąpiono od przewidzianego w porządku obrad wyboru komisji skrutacyjnej z uwagi na przeprowadzenie głosowań w toku obrad przy użyciu systemu elektronicznego obsługiwanego przez profesjonalny podmiot.

 

RB 23 2017 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

RB 23 2017 – Załącznik Uchwały ZWZA LPP SA

RB 22/2017 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w maju 2017 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w maju 2017 roku                      


Raport bieżący nr: 22/2017

Data: 01.06.2017

Godzina: 12:06

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2017 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 556 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2016 roku o około 18%.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2017 roku wyniosła 2 449 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 16% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 59% i była wyższa o 6 p.p. w stosunku do marży zrealizowanej w maju roku poprzedniego.

Przychody ze sprzedaży internetowej w maju 2017 wyniosły ok. 25 mln zł i były wyższe o ok. 120% od sprzedaży zrealizowanej w maju 2016.

Narastająco w okresie styczeń – maj 2017 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok. 103 mln zł i była wyższa o ok. 99% licząc rok do roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec maja 2017 roku wyniosła ok. 928 tys. m kw i była większa o ok. 7% od powierzchni handlowej na koniec maja ubiegłego roku.

 

RB 22 2017 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w maju 2017 roku