RB 30/2017 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w czerwcu 2017 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w czerwcu 2017 roku                      


Raport bieżący nr: 30/2017

Data: 03.07.2017

Godzina: 13:53

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2017 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 627 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2016 roku o około 13%.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2017 roku wyniosła

3 069 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 15% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 52% i była wyższa o 5 p.p. w stosunku do marży zrealizowanej w czerwcu roku poprzedniego.

Przychody ze sprzedaży internetowej w czerwcu 2017 wyniosły ok. 34,3 mln zł i były wyższe o ok. 105% od sprzedaży zrealizowanej w czerwcu 2016.

Narastająco w okresie styczeń – czerwiec 2017 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok.136 mln zł i była wyższa o ok. 99% licząc rok do roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec czerwca 2017 roku wyniosła ok. 933 tys. m kw i była większa o ok. 7% od powierzchni handlowej na koniec czerwca ubiegłego roku.

 

Dodatkowo spółka informuje, że od III kwartału 2017 rozpoczyna stosowanie zabezpieczeń kursu walutowego USD/PLN przez zawieranie kontraktów forward. Celem transakcji jest zminimalizowanie poziomu różnic kursowych, wykazywanych w rachunku zysków i strat w pozycjach przychodów i kosztów finansowych (poniżej linii zysku operacyjnego).

Spółka rozpoczyna zabezpieczanie poziomu kursów walutowych dla płatności w USD wobec dostawców – w okresie pomiędzy powstaniem zobowiązania finansowego (zaksięgowanie faktury od dostawcy), a datą płatności wynikającą z faktury. Zgodnie z przyjętym modelem zabezpieczenie płatności w USD będzie opiewać na 70% ich wolumenu.

Kontrakty walutowe forward zawierane przez Spółkę rozliczane będą z rzeczywistą dostawą waluty. Pierwsze transakcje zostały zrealizowane pod koniec czerwca, aby zabezpieczyć płatności wobec dostawców przypadające na III i IV kwartał 2017.

Kwota zabezpieczonych pozycji na dzień bilansowy 30.06.2017 roku wynosi 123 mln USD.

 

RB 30 2017 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w czerwcu 2017 roku