RB 35/2017 Zawarcie umowy o współpracę

Zawarcie umowy o współpracę

                                                                                              
Raport bieżący nr: 35/2017

Data: 24.08.2017

Godzina: 17:01

 

Zarząd LPP SA (Emitent) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2017 roku pomiędzy Emitentem a firmą H&O Fashion Chains Ltd z siedzibą w Izraelu zawarta została umowa o współpracę na zasadzie franczyzy.

Na mocy zawartej umowy w 2018 roku zostaną otwarte pierwsze trzy salony marki RESERVED w Izraelu.

Zawarcie ww. umowy stanowi realizację strategii Grupy Kapitałowej LPP w zakresie ekspansji na nowe rynki.

 

RB 35 2017 – Zawarcie umowy o współpracę

RB 34/2017 Informacja na temat dywidendy

Informacja na temat dywidendy           


Raport bieżący nr: 34/2017

Data: 11.08.2017

Godzina: 16:10

 

W nawiązaniu do RB 24/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku oraz RB 33/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku, Zarząd LPP SA informuje, iż w wyniku realizacji zamiany 13 132 warrantów na akcje Spółki, wartość dywidendy na jedną akcję za 2016 rok wynosić będzie 35,74 zł.

Dniem dywidendy jest 4 września 2017 roku, a dniem wypłaty dywidendy 20 września 2017 roku.

 

RB 34 2017 – Informacja na temat dywidendy

 

RB 33/2017 Zawiadomienia o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta

Zawiadomienia o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta

 

Raport bieżący nr: 33/2017

Data: 11.08.2017

Godzina: 16:06

 

Zarząd LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2017 r. uzyskał informację o dokonaniu zamiany pozostałej części warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje serii L w kapitale zakładowym LPP SA zgodnie z poniższymi danymi:

1) wskazanie papierów wartościowych emitenta, z których prawa zostały zmienione, z podaniem ich liczby

Uprawniony podmiot wykonał uprawnienie z 13 132 (trzynaście tysięcy sto trzydzieści dwa) warrantów subskrypcyjnych serii A do zamiany ich na 13 132 (trzynaście tysięcy sto trzydzieści dwa) akcje serii L  w kapitale zakładowym Emitenta.

2) wskazanie podstaw prawnych podjętych działań, jak również treści uchwał właściwych organów emitenta, na mocy których dokonano zmiany praw z papierów wartościowych emitenta

Zamiana warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii L w kapitale zakładowym Emitenta o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda jest dokonywana w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na mocy:

 • postanowienia § 51 1 lit. (b), § 51 ust. 3, § 51 ust. 6 i § 51 ust. 7 Statutu,
 • uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii L, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii L, (iv) upoważnienia dla organów Spółki, (v) zmiany Statutu,
 • uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii L, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii L, (iv) upoważnienia dla organów Spółki, (v) zmiany Statutu,
 • uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2011 – 2014,
 • uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2011-2014,

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii L nie wymaga dodatkowych czynności organów Emitenta, za wyjątkiem podjęcia uchwały Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w wyniku przedmiotowej zamiany. W wyniku złożenia przez uprawnionego oświadczenia o objęciu 13.132 akcji serii L w zamian za posiadane przez niego 13.132 warranty subskrypcyjne serii A Zarząd Emitenta podjął uchwałę o odpowiednim dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego i zmianie w tym zakresie Statutu następującej treści:

„W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii L, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 51 ust. 1 lit. (b) Statutu, w drodze zamiany części Warrantów Subskrypcyjnych na Akcje Serii L, zmienia się dotychczasowe brzmienie paragrafu 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:

 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi kwoty 3.704.846 zł (trzy miliony siedemset cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych) i dzieli się na: 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i 1.502.423 (jeden milion pięćset dwa tysiące czterysta dwadzieścia trzy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda.
 2. W Spółce wydano:
 • 100 (sto) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 400 000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 56 700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 56 700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 300 000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 190 000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 6 777 (sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 80 846 (osiemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda.
 • 21 300 (dwadzieścia jeden tysięcy trzy) akcji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,00 (dwa złote) każda.”

3) pełny opis praw z papierów wartościowych przed i po zmianie – w zakresie tych zmian

W wyniku realizacji uprawnienia do zamiany 13 132 warrantów subskrypcyjnych serii A na tyleż samo akcji zwykłych na okaziciela serii L przedmiotowe warranty subskrypcyjne wygasają i tracą swój byt, zaś powstają akcje zwykłe na okaziciela w kapitale zakładowym Emitenta.

Zmiana wysokości kapitału zakładowego następuje z chwilą objęcia, wniesienia wkładów i wydania akcji, zgłoszenie do sądu rejestrowego następuje po spełnieniu tych przesłanek. W wyniku zamiany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 3 704 846 zł (trzy miliony siedemset cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych) i dzieli się na: 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i 1 502 423 (jeden milion pięćset dwa tysiące czterysta dwadzieścia trzy) akcji na okaziciela. Co za tym idzie ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynosi 3 252 423 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia trzy).

Nowe akcje serii L stanowią 1,06% (jeden i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Emitenta i 0,4% (cztery dziesiąte procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Emitent wskazuje, iż uprzednio dokonano już zamiany pozostałej części (tj. łącznie 8 168) warrantów subskrypcyjnych serii A na tyleż samo akcji serii L (RB nr 02/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. i nr 50/2016 z dnia 21 października 2016 r.).W konsekwencji tych zdarzeń wykonane zostało prawo zamiany ze wszystkich 21 300 warrantów subskrypcyjnych serii A.

 

RB 33 2017 – Zawiadomienia o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta

RB 32/2017 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał i I półrocze 2017 roku

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał i I półrocze 2017 roku       


Raport bieżący nr: 32/2017

Data: 04.08.2017

Godzina: 18:40

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA.

Drugi kwartał 2017 roku:

 • Przychody ze sprzedaży: 1 705 mln PLN,
 • Zysk brutto na sprzedaży: 964 mln PLN,
 • Koszty SG&A: 742 mln PLN,
 • Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 208 mln PLN,
 • Zysk netto: 173 mln PLN

Pierwsze półrocze 2017 roku:

 • Przychody ze sprzedaży: 3 068 mln PLN,
 • Zysk brutto na sprzedaży: 1 585 mln PLN,
 • Koszty SG&A: 1 461 mln PLN,
 • Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 99 mln PLN,
 • Zysk netto: 56 mln PLN

Wybrane dane bilansowe na 30.06.2017:

 • Stan zapasów: 1 480 mln PLN (około 1 617 PLN/m2)
 • Zadłużenie z tyt. kredytów: 424 mln PLN
 • Środki pieniężne: 436 mln PLN

Wzrost przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2017 wyniósł 13% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, a w I półroczu 2017: 15%.

Sprzedaż w sklepach porównywalnych (LFL) w walutach lokalnych w II kwartale 2017 wzrosła o 6,2%, a w I półroczu 2017 wzrosła o 5,5%.

Marża handlowa w II kwartale 2017 wyniosła 56,5% i była wyższa o ok 6,6 p.p. rok do roku, a w I półroczu 2017 wyniosła 51,7% – wzrost o 3,4 p.p r/r.

Zysk operacyjny za II kwartał 2017 roku wyniósł 208 mln zł i był wyższy o 140% rok do roku, zaś za I półrocze wyniósł 99 mln zł i był wyższy o 340% r/r.

Saldo przychodów i kosztów finansowych w II kwartale 2017 oraz w I półroczu 2017 było ujemne i wyniosło odpowiednio 5 mln zł i 7 mln zł.

W II kwartale 2017 GK LPP wypracowała zysk netto w wysokości 173 mln zł, zaś narastająco za I półrocze 2017: 56 mln zł.

Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 30 sierpnia 2017 roku po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta.

 

RB 32 2017 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał i I półrocze 2017 roku

 

RB 31/2017 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu 2017 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu 2017 roku           


Raport bieżący nr: 31/2017

Data: 01.08.2017

Godzina: 10:56

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2017 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 651 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2016 roku o około 22%.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2017 roku wyniosła

3 720 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 16% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 36% i była niższa o 2 p.p. w stosunku do marży zrealizowanej w lipcu roku poprzedniego.

Przychody ze sprzedaży internetowej w lipcu 2017 wyniosły ok. 28,2 mln zł i były wyższe o ok. 188% od sprzedaży zrealizowanej w lipcu 2016.

Narastająco w okresie styczeń – lipiec 2017 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok.164 mln zł i była wyższa o ok. 110% licząc rok do roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec lipca 2017 roku wyniosła ok. 927 tys. m kw i była większa o ok. 6% od powierzchni handlowej na koniec lipca ubiegłego roku.

 

RB 31 2017 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu 2017 roku