RB 42/2017 Dopuszczenie akcji serii L LPP SA do obrotu na rynku podstawowym GPW

Dopuszczenie akcji serii L LPP SA do obrotu na rynku podstawowym GPW       

                           

Raport bieżący nr: 42/2017

Data: 27.09.2017

Godzina: 8:32

 

Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu 27 września 2017 roku otrzymał Uchwałę nr 1143/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 26 września 2017 roku, zgodnie z którą dopuszczone do obrotu zostają 13.132 (trzynaście tysięcy sto trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L spółki LPP SA o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.

Postanowiono wprowadzić wspomniane 13.132 akcje serii L do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 29 września 2017 roku, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w tym dniu rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLLPP0000011”.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

RB 42 2017 – Dopuszczenie akcji serii L LPP SA do obrotu na rynku podstawowym GPW

RB 41/2017 Informacja na temat celów GK LPP SA na 2018 rok

Informacja na temat celów GK LPP SA na 2018 rok

                                                                                              
Raport bieżący nr: 41/2017

Data: 21.09.2017

Godzina: 22:56

 

 Zarząd LPP SA (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 21 września 2017 roku podjęta została decyzja odnośnie przyjęcia celów Grupy Kapitałowej LPP na 2018 rok.

Zgodnie z przyjętymi założeniami kluczowe cele na 2018 rok obejmują: 

– wejście na dwa nowe rynki geograficzne tj. do Izraela (sklepy franczyzowe) oraz na Słowenię (sklepy własne) i tym samym na koniec 2018 roku Spółka powinna być obecna w kanale tradycyjnym w 23 krajach;

– wzrost powierzchni handlowej w 2018 roku o 10% względem roku 2017 (tj. do ok. 1 114 tys. m2, z czego Polska to 547,7 tys. m2, inne kraje europejskie to 277,7 tys. m2, kraje byłego Związku Radzieckiego 276,6 tys. m2, a kraje Bliskiego Wschodu to 12,5 tys. m2);

– wzrost sprzedaży internetowej w 2017 i 2018 roku o 100% rok-do-roku;

– otwarcie sklepów internetowych dla wszystkich posiadanych marek w 4 nowych krajach tj. Bułgaria, Chorwacja, Serbia i Słowenia i tym samym na koniec 2018 sklepy internetowe marek LPP powinny być na obecne łącznie w 16 krajach.

Niezależnie od powyższego Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż jego intencją jest ekspansja zagraniczna obejmująca, co najmniej jeden nowy kraj rocznie.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż z uwagi na nieprzewidywalność czynników zewnętrznych niezależnych od Spółki wskazane powyżej parametry nie mogą być traktowane jako prognozy danych operacyjnych a jedynie jako pożądane do realizacji cele, do których dążyć będzie Spółka w perspektywie najbliższego roku kalendarzowego.

 

RB 41 2017 – Informacja na temat celów GK LPP SA na 2018 rok

           

RB 40/2017 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                                                

Raport bieżący nr: 40/2017

Data: 20.09.2017

Godzina: 15:55

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 20 października 2017 roku.

 

RB 40 2017 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Projekty uchwał NWZA LPP SA

RB 39/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                                                                       
Raport bieżący nr: 39/2017

Data: 20.09.2017

Godzina: 15:52

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA na dzień 20 października 2017 roku.

RB 39 2017 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Ogłoszenie NWZA LPP SA

RB 38/2017 Warunkowa rejestracja akcji serii L LPP SA w KDPW

Warunkowa rejestracja akcji serii L LPP SA w KDPW                                                                                                                                                                                             
Raport bieżący nr: 38/2017

Data: 15.09.2017

Godzina: 13:16

 

Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu 15 września 2017 roku pozyskał informacje o Uchwale nr 600/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 14 września 2017 roku, z której wynika, że Zarząd KDPW postanawia przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 13.132 (trzynaście tysięcy sto trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L spółki LPP SA o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2011 roku (z późniejszymi zmianami), oraz oznaczyć je kodem PLLPP0000011.

Rejestracja nastąpi pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje spółki LPP SA oznaczone kodem PLLPP0000011. 

Uchwała nr 600/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych weszła w życie z dniem podjęcia.

 

RB 38 2017 – Warunkowa rejestracja akcji serii L LPP SA w KDPW

RB 37/2017 Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Informacja o transakcji na akcjach emitenta        

                                                                            
Raport bieżący nr: 37/2017

Data: 04.09.2017

Godzina:17:50

 

Zarząd LPP SA (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 04 września 2017 roku otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji zbycia akcji Spółki LPP SA przez Panią Magdalenę Piechocką – osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 

RB 37 2017 – Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Powiadomienie o transakcji art. 19 MAR

RB 36/2017 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w sierpniu 2017 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w sierpniu 2017 roku

                                                                                    
Raport bieżący nr: 36/2017

Data: 01.09.2017

Godzina: 12:17

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2017 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 557 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2016 roku o około 13%.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2017 roku wyniosła

4 276 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 15% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 47% i była wyższa o 2 p.p. w stosunku do marży zrealizowanej w sierpniu roku poprzedniego.

Przychody ze sprzedaży internetowej w sierpniu 2017 wyniosły ok. 18,3 mln zł i były wyższe o ok. 80% od sprzedaży zrealizowanej w sierpniu 2016.

Narastająco w okresie styczeń – sierpień 2017 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok.186 mln zł i była wyższa o ok. 111% licząc rok do roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec sierpnia 2017 roku wyniosła ok. 929 tys. m kw i była większa o ok. 6% od powierzchni handlowej na koniec sierpnia ubiegłego roku.      

 

RB 36 2017 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w sierpniu 2017 roku