RB 48/2017 Aneks do umowy znaczącej

Aneks do umowy znaczącej    

                                                                                                                                                          
Raport bieżący nr: 48/2017

Data: 30.10.2017

Godzina: 12:43

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 października 2017 roku pomiędzy LPP SA a Raiffeisen Bank Polska SA został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności (linia wielocelowa) z 12 lipca 2002 roku.

Na wniosek Spółki obniżono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów z 280 mln zł do kwoty 180 mln zł, oraz przedłużono okres wykorzystania poszczególnych produktów:

1)    kredyt w rachunku bieżącym – umowa przedłużona do 30 listopada 2018 roku

2)    kredyt rewolwingowy – umowa przedłużona do 29 listopada 2018 roku

3)    limit w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych – umowa przedłużona do 30 listopada 2020 roku

4)    limit w ramach którego otwierane będą akredytywy – umowa przedłużona do 29 listopada 2019 roku

Zabezpieczenie linii stanowi pełnomocnictwo do rachunku bankowego LPP SA oraz weksel in blanco.

 

RB 48 2017 – Aneks do umowy znaczącej

RB 47/2017 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 20 października 2017 roku

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 20 października 2017 roku

                                                                                              
Raport bieżący nr: 47/2017

Data: 20.10.2017

Godzina: 13:48

  

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 20 października 2017 roku:

1) Marek Piechocki 874 995 głosów co stanowiło 35,45% liczby głosów na NWZA i 27,1% w ogólnej liczbie głosów,

2) Jerzy Lubianiec 874 995 głosów co stanowiło 35,46% liczby głosów na NWZA i 27,1% w ogólnej liczbie głosów,

3) FORUM 65 FIZ 143 711 głosów co stanowiło 5,82% liczby głosów na WZA i 4,6% w ogólnej liczbie głosów,

4) NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY 129 000 głosów co stanowiło 5,23% liczby głosów na NWZA i 3,99% w ogólnej liczbie głosów.

 

RB 47 2017 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 20 października 2017 roku

                                                                                              

RB 46/2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

                                                                                                                                             

Raport bieżący nr: 46/2017

Data: 20.10.2017

Godzina: 13:45

 

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 20 października 2017 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

Emitent informuje jednocześnie, iż odstąpiono od przewidzianego w porządku obrad wyboru komisji skrutacyjnej z uwagi na przeprowadzenie głosowań w toku obrad przy użyciu systemu elektronicznego obsługiwanego przez profesjonalny podmiot.

 

RB 46 2017 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

RB 46 2017 – Załącznik Uchwały podjęte przez NWZA LPP SA

 

RB 45/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej LPP SA

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej LPP SA

                       

Raport bieżący nr: 45/2017

Data: 20.10.2017

Godzina: 10:21

 

Zarząd LPP SA (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 20 października 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA (NWZ) odwołało z tym samym dniem ze składu Rady Nadzorczej Spółki wszystkich dotychczasowych jej członków, tj. Jerzego Lubiańca, Macieja Matusiaka, Wojciecha Olejniczaka, Krzysztofa Olszewskiego i Dariusza Pachlę.

Następnie NWZ powołało z dniem 20 października 2017 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Jerzego Lubiańca, Wojciecha Olejniczaka, Piotra Piechockiego, Magdalenę Sekułę,  Antoniego Tymińskiego, Miłosza Wiśniewskiego.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki dokonane przez NWZ mają na celu w szczególności dostosowanie jej składu osobowego do wymogów wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym w zakresie niezależności członków Rady Nadzorczej.  

W załączeniu Emitent zamieszcza informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk oraz inne informacje wymagane przez przepisy prawa odnoszące się do powołanych osób nadzorujących.

 

RB 45 2017 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej LPP SA

RB 45 2017 – Załącznik

RB 44/2017 Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Informacja o transakcji na akcjach emitenta         

                                                                           

Raport bieżący nr: 44/2017

Data: 19.10.2017

Godzina: 14:08

 

Zarząd LPP SA (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 października 2017 roku otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji zbycia akcji Spółki LPP SA przez Panią Alicję Milińską pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce na stanowisku Główna Księgowa.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

RB 44 2017 – Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Powiadomienie o transakcji art. 19 MAR

RB 43/2017 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP we wrześniu 2017 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP we wrześniu 2017 roku                                                                                             
Raport bieżący nr: 43/2017

Data: 02.10.2017

Godzina: 11:09

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2017 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 611 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2016 roku o około 34%.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień 2017 roku wyniosła

4 887 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 17% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 62% i była wyższa o 3 p.p. w stosunku do marży zrealizowanej we wrześniu roku poprzedniego.

Przychody ze sprzedaży internetowej we wrześniu 2017 wyniosły ok. 26,2 mln zł i były wyższe o ok. 126% od sprzedaży zrealizowanej we wrześniu 2016.

Narastająco w okresie styczeń – wrzesień 2017 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok. 212,4 mln zł i była wyższa o ok. 113% licząc rok do roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec września 2017 roku wyniosła ok. 939 tys. m kw i była większa o ok. 6% od powierzchni handlowej na koniec września ubiegłego roku.       

 

RB 43 2017 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP we wrześniu 2017 roku