RB 09/2018 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                                                      

Raport bieżący nr: 09/2018

Data: 24.04.2018

Godzina: 14:12

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 25 maja 2018 roku.

 

RB 09 2018 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Projekty uchwał ZWZA

                                                                                                                                            

RB 08/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                                                                             
Raport bieżący nr: 08/2018

Data: 24.04.2018

Godzina: 14:06

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA na dzień 25 maja 2018 roku.

 

RB 08 2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Ogłoszenie ZWZA LPP SA

RB 07/2018 Informacja na temat dywidendy

Informacja na temat dywidendy                                                                                                                                                                             
Raport bieżący nr: 07/2018

Data: 24.04.2018

Godzina: 13:37

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018 roku postanowił przedłożyć Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku, w którym rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 73 342 480 PLN, tj. 40,00 PLN na jedną akcję.

Zarząd LPP SA wskazuje jednocześnie, iż Spółka w ramach programu motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2017 roku, w przypadku powzięcia odpowiedniej uchwały przez Radę Nadzorczą LPP SA zaoferuje uczestnikom programu motywacyjnego (osobom zarządzającym) nabycie od Spółki łącznie 117 akcji LPP SA (z puli akcji własnych). W przypadku realizacji tych uprawnień przed dniem dywidendy 117 akcji nabędzie prawo do dywidendy. Nie wpłynie to jednak na wartość dywidendy na jedną akcję (40,00 PLN).

Jednocześnie Zarząd LPP SA proponuje w swoim wniosku wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 24 sierpnia 2018 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na 14 września 2018 roku.

Wspomniany wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania Radzie Nadzorczej LPP SA, zgodnie z wymogiem postanowienia § 33 ust. 3 Statutu Spółki i przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu LPP SA.

 

RB 07 2018 – Informacja na temat dywidendy

RB 06/2018 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2018

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2018                                                                                           

Raport bieżący nr: 06/2018

Data: 03.04.2018

Godzina: 18:54

 

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za I kwartał 2018 roku:

• Przychody ze sprzedaży: 1 580 mln PLN (wzrost o 16% r/r),

• Zysk brutto na sprzedaży: 710 mln PLN (wzrost o 14,4% r/r),

• Koszty SG&A: 815 mln PLN (wzrost o 13,3% r/r),

• Strata z działalności operacyjnej (EBIT): 115 mln PLN (wobec 109 mln PLN straty z działalności operacyjnej w 2017 roku),

• Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w całym pierwszym kwartale 2018 roku wzrosły o 9,2%,

• Powierzchnia handlowa na koniec I kwartału 2018 roku wyniosła 1 001 tys. m2 (wzrost o 9,5% r/r).

 

Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu na dzień 3 kwietnia 2018 roku i mogą ulec zmianie po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.

Jednocześnie Zarząd LPP SA informuje, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 17 maja 2018 roku.

 

 RB 06 2018 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2018