RB 17/2018 Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Informacja o transakcji na akcjach emitenta 

                                                                                              
Raport bieżący nr: 17/2018

Data: 20.07.2018

Godzina: 17:19

                                                                       

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 w sprawie zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, Zarząd LPP SA (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 lipca 2018 roku do Spółki wpłynęły powiadomienia złożone w trybie art. 19 MAR o dokonaniu przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce i osoby bisko z nimi związane, transakcji dokonanych w związku z powołaniem fundacji, o których mowa w ww. raporcie bieżącym nr 16/2018 oraz przeprowadzeniem opisanego w tym raporcie procesu.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 

RB 17 2018 – Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Marek Piechocki

Jerzy Lubianiec

Semper Simul

Sky

F65 MAR 2018.07.20

F64 MAR 2018.07.20

RB 16/2018 Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce          

                                                                                              
Raport bieżący nr: 16/2018

Data: 20.07.2018

Godzina: 17:17

                                                                      

Zarząd LPP SA (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 lipca 2018 roku do Spółki wpłynęły złożone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (…) zawiadomienia dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekazane m.in. przez głównych akcjonariuszy Spółki Pana Marka Piechockiego oraz Pana Jerzego Lubiańca.

Zawiadomienia złożone zostały w związku z realizacją procesu zapewnienie ciągłości funkcjonowania Spółki oraz sukcesji pokoleniowej poprzez powołanie przez nich do życia dwóch fundacji, tj. fundacji Semper Simul oraz fundacji Sky.

Jednocześnie Emitent informuje, iż zgodnie z treścią zawiadomień, w związku z przeprowadzonym procesem na rzecz ww. fundacji przeniesione zostały akcje Spółki należące do ww. głównych akcjonariuszy, jak również nabyte zostały akcje od dwóch funduszy zarządzanych przez TFI Forum SA. W wyniku powyższego, po rozliczeniu operacji, fundacja Semper Simul Foundation uzyska 31,52% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, natomiast fundacja Sky Foundation 28,65% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W załączeniu Spółka przekazuje następujące zawiadomienia:

– zawiadomienie od Pana Marka Piechockiego o zbyciu akcji Spółki,

– zawiadomienia od Semper Simul Foundation o nabyciu akcji Spółki,

– zawiadomienie od FORUM TFI SA o zbyciu akcji Spółki,

– zawiadomienie od Pana Jerzego Lubiańca o zbyciu akcji Spółki,

– zawiadomienia od Sky Foundation o nabyciu akcji Spółki.

 

RB 16 2018 – Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Marek Piechocki

Semper Simul

Forum notyfikacja o zmniejszeniu udziału LPP 2018.07.20

Jerzy Lubianiec

Sky

RB 15/2018 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał i I półrocze 2018

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał i I półrocze 2018
Raport bieżący nr: 15/2018

Data: 02.07.2018

Godzina: 17.15

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA.

Drugi kwartał 2018 roku:

• Przychody ze sprzedaży: 2.048 mln PLN (wzrost o 20% r/r),

• Zysk brutto na sprzedaży: 1.230 mln PLN (wzrost o 28% r/r),

• Koszty operacyjne: 898 mln PLN (wzrost o 21% r/r),

• Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 310 mln PLN (wzrost o 49% r/r),

• Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w II kwartale 2018 roku wzrosły o 14,6%,

• Powierzchnia handlowa na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła 1 034 tys. m2 (wzrost o 10,7% r/r).

 

Dane za I półrocze 2018 roku:

• Przychody ze sprzedaży: 3.628 mln PLN (wzrost o 18% r/r),

• Zysk brutto na sprzedaży: 1.943 mln PLN (wzrost o 23% r/r),

• Koszty operacyjne: 1.719 mln PLN (wzrost o 18% r/r),

• Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 192 mln PLN (wzrost o 95% r/r),

 

Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu na dzień 2 lipca 2018 roku i mogą ulec zmianie po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.

Jednocześnie Zarząd LPP SA informuje, że szczegółowy raport finansowy za I półrocze 2018 roku zostanie opublikowany w dniu 4 września 2018 roku.

 

RB 15 2018 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał i I półrocze 2018