Raporty bieżące

RB 06/2012 Otwarcie postępowania likwidacyjnego jednostki zależnej LPP SA

03.02.2012

 

Otwarcie postępowania likwidacyjnego jednostki zależnej LPP SA                                                       


Raport bieżący nr: 06/2012

Data: 03.02.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje o otwarciu postępowania likwidacyjnego jednostki zależnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Zarząd LPP SA podaje do wiadomości, że podjęcie decyzji o likwidacji spółki zależnej „Tora” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wynika z faktu wstąpienia przez LPP SA jako wynajmującego w umowy najmu lokali handlowych, których stroną była do tej pory likwidowana spółka, co powoduje, że dalsze funkcjonowanie spółki staje się zbyteczne. Otwarcie likwidacji nastąpiło w wyniku podjętej w dniu 2 lutego 2012 roku, uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wyżej wymienionej spółki zależnej, w której LPP SA jest jedynym wspólnikiem. Wraz z otwarciem likwidacji nastąpiło odwołanie dotychczasowego Zarządu wyżej wymienionej spółki i powołanie uprawnionego do samodzielnej reprezentacji likwidatora w osobie Pani Dominiki Bonarskiej. Wniosek o wpis w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w systemie Krajowego Rejestru Sądowego otwarcia postępowania likwidacyjnego wymienionej spółki zostanie złożony do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w terminie przewidzianym odpowiednimi przepisami prawa.

 

RB 06 2012 Otwarcie postępowania likwidacyjnego jednostki zależnej LPP SA