Raporty bieżące

RB 07/2011 Warunkowa rejestracja akcji serii K LPP SA w KDPW

08.03.2011

 

Warunkowa rejestracja akcji serii K LPP SA w KDPW                                                                                                     


Raport bieżący nr: 07/2011

Data: 08.03.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu 8 marca 2011 r. otrzymał Uchwałę nr 186/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 8 marca 2011 roku, z której wynika, że Zarząd KDPW postanawia przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych do 80.846 (osiemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki LPP SA o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nr 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 lipca 2009 r., zmienionej Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 stycznia 2010 r., oraz oznaczyć je kodem PLLPP0000011. Rejestracja nastąpi pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje spółki LPP SA oznaczone kodem PLLPP0000011 oraz nie później niż z dniem każdorazowej rejestracji akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Rejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki LPP SA w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych będzie następować na podstawie składanych w tej sprawie w Krajowym Depozycie przez spółkę LPP SA aneksów do listu księgowego akcji. Informacje o każdorazowym zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii K pod kodem PLLPP0000011 będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu. Uchwała nr 186/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych weszła w życie z dniem podjęcia.

 

RB 07 2011 Warunkowa rejestracja akcji serii K LPP SA w KDPW