Raporty bieżące

RB 08/2011 Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA

10.03.2011

 

Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA                                                                                                                               

                        

Raport bieżący nr: 08/2011

Data: 10.03.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 9 marca 2011 roku otrzymał od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA powiadomienie poniższej treści: „Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539) informujemy, iż w wyniku transakcji zbycia akcji spółki LPP SA („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku, zawartych w dniu 28 lutego 2011 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) zmniejszył udziale w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 2 marca 2011 roku Aviva OFE posiadał 158.322 sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,05% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 158.322 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,03% ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 3 marca 2011 roku Aviva OFE posiadał 157.034 sztuk akcji Spółki, stanowiących 8,97% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 157.034 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,98% ogólnej liczby głosów.”

 

RB 08 2011 Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA