Raporty bieżące

RB 18/2012 Rekomendacja Rady Nadzorczej LPP SA

08.05.2012

 

Rekomendacja Rady Nadzorczej LPP SA                                                                                                                                                                                                               

Raport bieżący nr: 18/2012

Data: 08.05.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 8 maja 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w wysokości 234 991 255, 33 zł (dwieście trzydzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści trzy grosze) i niepodzielonego zysku netto za rok 2010 w wysokości 8 015, 04 zł (osiem tysięcy piętnaście złotych i cztery grosze) w następujący sposób:

  1. przeznaczenie kwoty 140 000 326, 00 zł (sto czterdzieści milionów trzysta dwadzieścia sześć złotych) do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę,
  2. przeznaczenie kwoty 3 697 891, 80 zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych,
  3. wyłączenie kwoty 91 301 052, 57 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta jeden tysięcy pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy) od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczenie na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała tym samy wniosek Zarządu, aby zysk netto Spółki za rok 2011 w kwocie 234 991 255,33 zł przeznaczyć w wyżej wymieniony sposób, a także wniosek Zarządu o ustalenie dnia dywidendy na 5 września 2012 roku.

 

RB 18 2012 Rekomendacja Rady Nadzorczej LPP SA