Raporty bieżące

RB 26/2017 Aktualizacja informacji nt. postępowania kontrolnego prowadzonego przez UKS

20.06.2017

Aktualizacja informacji nt. postępowania kontrolnego prowadzonego przez UKS

Raport bieżący nr: 26/2017

Data: 20.06.2017

Godzina: 17:59

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółce została doręczona decyzja Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni z dnia 30 maja 2017 roku, w której Emitentowi określono zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 rok, skutkujące obowiązkiem uiszczenia przez Emitenta dodatkowej kwoty w wysokości 16 390 640 (szesnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści) złotych podatku za ten okres. Do tej kwoty należy doliczyć należne odsetki.

Zgodnie z treścią decyzji podstawą określenia zobowiązania podatkowego przez organ kontrolny było, w jego ocenie, zawyżenie przez Emitenta kosztów uzyskania przychodów.

O toczącym się postępowaniu kontrolnym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2017 z dnia 20.01.2017 r. oraz raportach okresowych, w tym m.in. w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie LPP SA za III kwartał 2016 r. w punkcie dotyczącym postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej (str. 25-26).

Emitent podtrzymuje stanowisko, iż w jego ocenie Spółka prawidłowo dokonała naliczenia wysokości podatku dochodowego za 2012 roku oraz aktywowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków, które zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa mogą być zaliczone do takich kosztów.

Emitent informuje, że doręczona decyzja nie jest prawomocna i nie został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Spółka zamierza w przewidzianych przepisami terminach składać wnioski i środki zaskarżenia zmierzające do uchylenia w całości wyżej wymienionej decyzji.

Jednocześnie w ocenie zarządu Emitenta oraz doradców prawnych i podatkowych zaangażowanych przez Emitenta do prowadzenia tej sprawy, wyżej wymieniona decyzja dotknięta jest wadami, które powinny doprowadzić do jej uchylenia w całości.

O dalszych kluczowych etapach postępowania Emitent będzie informować w trybie publikacji właściwych raportów.

 

RB 26 2017 – Aktualizacja informacji nt. postępowania kontrolnego prowadzonego przez UKS