Raporty bieżące

RB 34/2011 Nabycie akcji LPP SA

11.08.2011

 

Nabycie akcji LPP SA      

                                                                                                                                        

Raport bieżący nr: 34/2011

Data: 11.08.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 11 sierpnia 2011 roku otrzymał od Grangeford Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lemesou 77, Elia House, P.C 2121, Nikozja, Cypr [dalej „Spółka”], zawiadomienie z treści, którego wynika, że Spółka nabyła 350.000 akcji LPP SA.

Z zawiadomienia otrzymanego od Spółki wynika, że:

Przeniesienie własności akcji LPP SA na rzecz Spółki nastąpiło na podstawie:

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.07.2011 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Emisja nowo utworzonych udziałów Spółki została skierowana wyłącznie do Grangefont Limited z siedzibą w Londynie NW1 1JD, Chalton Street, First floor 41 (Wielka Brytania), wszystkie nowo utworzone udziały Spółki zostały pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 350.000 akcji LPP SA.

2. Umowy rozporządzającej własnością akcji LPP SA, z dnia 20.07.2011, zawartej, w wykonaniu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa wyżej pomiędzy Spółką a Grangefont Limited z siedzibą Londynie NW1 1JD, Chalton Street, First floor 41 (Wielka Brytania).

3. Odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych Spółki, stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005, nr 183, poz.1538 ze zm.), czynność ta miała miejsce 09.08.2011 roku.

Przed nabyciem 350.000 akcji LPP SA, Spółka nie posiadała akcji LPP SA.

W związku z nabyciem akcji LPP SA Spółka posiada 350.000 akcji LPP SA co daje odpowiednio: 11,01 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu LPP SA, oraz 19,69 % udziału w kapitale zakładowym LPP SA.

Spółka, w okresie najbliższych 12 miesięcy, nie zamierza ani nabywać ani zbywać akcji LPP SA.

Nie istnieją podmioty zależne od Spółki, które, posiadają akcje LPP SA.

Spółka nie zawarła umów z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c cytowanej wyżej ustawy.

 

RB 34 2011 Nabycie akcji LPP SA