Raporty bieżące

RB 34/2016 Informacja na temat dywidendy

17.06.2016

 

Informacja na temat dywidendy         


Raport bieżący nr: 34/2016

Data: 17.06.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 czerwca 2016 roku podjęło uchwałę nr 21 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, w myśl której dokonano podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w kwocie 344.347.475,66 zł (trzysta czterdzieści cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób:

  • przeznaczyć kwotę 59.935.557,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych) do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę,
  • wyłączyć kwotę 276.911.918,66 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset jednaście tysięcy dziewięćset osiemnaście i sześćdziesiąt sześć groszy) od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki,
  • wyłączyć kwotę 7 500 000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć ją na kapitał rezerwowy Spółki utworzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki numer 20 z dnia 17 czerwca 2016 roku, na którym gromadzone są środki w celu, o którym mowa w art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło: 5 września 2016 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2015 (dzień dywidendy), 21 września 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Według stanu na dzień podjęcia uchwały: na jedną akcję LPP SA przypada z tytułu dywidendy kwota 33,00 zł, liczba akcji LPP SA uprawnionych do dywidendy wynosi 1.816.229.

Zarząd LPP SA wskazuje jednocześnie, iż Spółka w oparciu o uchwały nr 21 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2011 roku wyemitowała 21 300 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki, z czego do realizacji pozostało 17 216 warrantów. W przypadku realizacji tych uprawnień przed dniem dywidendy wartość dywidendy na jedną akcję wynosiłaby 32,69 zł.

 

RB 34 2016 Informacja na temat dywidendy