Raporty bieżące

RB 35/2015 Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta

20.08.2015

 

Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta


Raport bieżący nr: 35/2015

Data: 20.08.2015

 

Zarząd LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Emitent”) informuje iż w dniu 19 sierpnia 2015 roku doręczono mu zawiadomienie od Forum Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą Krakowie (dalej „Forum TFI”), działającego w imieniu i na rzecz funduszy: Forum 64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Forum 65 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) (dalej „Ustawa o Ofercie”) informujące o zmianie w stanie posiadania akcji i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LPP SA.

Forum TFI zawiadomił o pośrednim nabyciu przez zarządzane przez niego fundusze: Forum 64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Forum 65 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty akcji uprawniających do głosów w udziale przekraczającym próg 5% ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, o którym mowa w art. 69 ust.1 pkt 1 Ustawy  o Ofercie.

Zgodnie z zawiadomieniem Forum Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą Krakowie (dalej „Forum TFI”), działającego w imieniu i na rzecz funduszy: Forum 64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Forum 65 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

  1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Zarządzane przez Forum TFI fundusze: Forum 64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Forum 65 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nabyły pośrednio akcje Emitenta w wyniku:

  • otrzymania w dniu 17 sierpnia 2015 r. przez Hoja SCSp z siedzibą w Luksemburgu, podmiot zależny od FORUM 64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez FORUM TFI, dywidendy rzeczowej w postaci 51.338 (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do głosów stanowiących udział 1,589% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • otrzymania w dniu 18 sierpnia 2015 r. przez Quarter SCSp z siedzibą w Luksemburgu, podmiot zależny od FORUM 65 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez FORUM TFI dywidendy rzeczowej w postaci 149.390 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do głosów stanowiących 4,623% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
  1. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed transakcjami zarządzane przez Forum TFI fundusze: Forum 64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Forum 65 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, jak też żaden inny zarządzane przez Forum TFI fundusz, nie posiadały bezpośrednio ani pośrednio akcji Emitenta, a w konsekwencji nie posiadały udziału w kapitale zakładowym Emitenta i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  1. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

W wyniku transakcji:

  • Hoja SCSp z siedzibą w Luksemburgu, podmiot zależny od FORUM 64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez FORUM TFI, posiada 51.338 (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) akcji w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących udział 2,8% w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do głosów stanowiących udział 1,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • Quarter SCSp z siedzibą w Luksemburgu, podmiot zależny od FORUM 65 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez FORUM TFI posiada 149.390 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących udział 8,2% w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do głosów stanowiących 4,7% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
  1. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów:

Nie dotyczy.

  1. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki:

Brak jest innych podmiotów zależnych od Forum TFI, działającego w imieniu Forum 64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Forum 65 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, które posiadałyby akcje Emitenta, niż wskazane powyżej: Hoja SCSp z siedzibą w Luksemburgu, podmiot zależny od FORUM 64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez FORUM TFI i Quarter SCSp z siedzibą w Luksemburgu, podmiot zależny od FORUM 65 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez FORUM TFI

6)   osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Brak osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. Ustawy  o Ofercie.

 

RB 35 2015 – Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta