Raporty bieżące

RB 36/2011 Warunkowa rejestracja akcji serii K LPP SA w KDPW

16.08.2011

 

Warunkowa rejestracja akcji serii K LPP SA w KDPW   


Raport bieżący nr: 36/2011

Data: 16.08.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2011 r. pozyskał informację o Uchwale nr 1062/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 12 sierpnia 2011 r., zgodnie z którą dopuszczone do obrotu zostaje 16.169 (szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki LPP SA o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda. Postanowiono wprowadzić wspomniane 16.169 akcji serii K do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 17 sierpnia 2011 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w tym dniu rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLLPP0000011”. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

RB 36 2011 Warunkowa rejestracja akcji serii K LPP SA w KDPW