Raporty bieżące

RB 38/2009 Zawarcie znaczącej umowy – aneks do umowy z Pekao SA

29.07.2009

 

Zawarcie znaczącej umowy – aneks do umowy z Pekao SA 

                                                                                                                                                            

Raport bieżący nr: 38/2009

Data: 29.07.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym podpisano aneks do umowy kredytu zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 13 sierpnia 2004 roku.

Na mocy ww. aneksu przedłużono okres umowy kredytu oraz podwyższono limit na uruchamiane gwarancje.

Podstawowe produkty dostępne w ramach umowy to:

1) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 60 mln zł – umowa przedłużona do 31 lipca 2010 roku,

2) limit w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych do równowartości kwoty 50 mln zł z okresem ważności do 30 września 2011 roku (lub do 31 sierpnia 2012 roku w przypadku gwarancji dla banków grupy HVB/UCI zabezpieczających wystawiane przez nie gwarancje dla spółek zagranicznych LPP SA),

3) limit w ramach którego otwierane będą akredytywy do kwoty równowartości 115 mln zł z okresami ważności wykraczającymi maksymalnie o 6 miesięcy poza okres ważności linii (tj.31.01.2011 rok).   Zabezpieczeniem umowy kredytu jest:

1) weksel własny in blanco,

2) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami LPP SA prowadzonymi przez Bank Pekao SA,

3) oświadczenie kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Łączna wartość wykorzystanych produktów nie może przekroczyć 115 mln zł. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 38 2009 Zawarcie znaczącej umowy aneks do umowy z Peako SA