Raporty bieżące

RB 39/2009 Ujawnienie stanu posiadania udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA

29.07.2009

 

Ujawnienie stanu posiadania udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA  

                                                                                                                                                           

Raport bieżący nr: 39/2009

Data: 29.07.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał pismo o stanie zaangażowania w kapitał podstawowy.

Aviva OFE posiada 153.276 sztuk akcji LPP SA, co stanowi 8,78% obecnego kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 153.276 głosów na WZA, co stanowi 4,87% ogólnej liczby głosów, oraz 16.169 sztuk obligacji zamiennych na akcje Emitenta. Liczba głosów oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów jaką Aviva OFE osiągnie po ewentualnej konwersji wszystkich ww. obligacji zamiennych na akcje wraz z posiadanymi dotychczas akcjami wynosić będzie odpowiednio 169.445 sztuk akcji stanowiących 9,61% kapitału spółki uprawniających do 169.445 głosów na WZA, co stanowić będzie 5,36% ogólnej liczby głosów. Nabycie akcji Emitenta w wyniku konwersji może nastąpić w terminach półrocznych od daty emisji obligacji zamiennych tj. od 23 lipca 2009 roku. Wygaśnięcie nabytych obligacji zamiennych nastąpi 23 lipca 2012 roku.

 

RB 39 2009 Ujawnienie stanu posiadania udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA