Raporty bieżące

RB 41/2012 Rejestracja podwyższenia kapitału LPP SA

05.09.2012

 

Rejestracja podwyższenia kapitału LPP SA                                                                                                             

 

Raport bieżący nr: 41/2012

Data: 05.09.2012

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 23.07.2012 roku informuje, iż w dniu 05.09.2012 roku powziął informacje z Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o postanowieniu z dnia 27.08.2012 roku dotyczącym rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.559.328 zł do kwoty 3.662.246 zł, w wyniku zgłoszenia oświadczeń o zamianie obligacji serii A i objęcia akcji serii K przez obligatariuszy w ramach zarejestrowanego warunkowego kapitału zakładowego i rejestracji 51.459 akcji zwykłych na okaziciela serii K.

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 350.000 uprzywilejowanych akcji imiennych i 1.481.123 akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 2 złote każda, z tego:

1) 100 akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2 zł każda,

2) 350.000 akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 2 złote każda,

3) 400.000 akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2 złote każda,

4) 350.000 akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2 złote każda,

5) 56.700 akcji na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 2 złote każda,

6) 56.700 akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2 złote każda,

7) 300.000 akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2 złote każda,

8) 190.000 akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2 złote każda,

9) 6.777 akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2 złote każda,

10) 40.000 akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2 złote każda,

11) 80.846 akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2 złote każda.

Ogólna liczba głosów, wynikająca z powyższych akcji, wynosi 3.231.123 głosów. Liczba wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, wynosi 1.831.123.

 

RB 41 2012 Rejestracja podwyższenia kapitału LPP SA