Raporty bieżące

RB 42/2011 Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za 2011 roku

05.09.2011

 

Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za 2011 roku         


Raport bieżący nr: 42/2011

Data: 05.09.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w opublikowanym dnia 29 sierpnia 2011 roku śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 pominięto omyłkowo jeden z wierszy prezentujący w tabeli nr 2 Skonsolidowany bilans GK LPP S.A poszczególne składniki zobowiązań długoterminowych, tj. inne zobowiązania długoterminowe stanowiące nieznaczną część całości zobowiązań długoterminowych zaprezentowanych w prawidłowej wysokości.

 

RB 42 2011 Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za 2011 roku