Raporty bieżące

RB 45/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej LPP SA

20.10.2017

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej LPP SA

                       

Raport bieżący nr: 45/2017

Data: 20.10.2017

Godzina: 10:21

 

Zarząd LPP SA (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 20 października 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA (NWZ) odwołało z tym samym dniem ze składu Rady Nadzorczej Spółki wszystkich dotychczasowych jej członków, tj. Jerzego Lubiańca, Macieja Matusiaka, Wojciecha Olejniczaka, Krzysztofa Olszewskiego i Dariusza Pachlę.

Następnie NWZ powołało z dniem 20 października 2017 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Jerzego Lubiańca, Wojciecha Olejniczaka, Piotra Piechockiego, Magdalenę Sekułę,  Antoniego Tymińskiego, Miłosza Wiśniewskiego.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki dokonane przez NWZ mają na celu w szczególności dostosowanie jej składu osobowego do wymogów wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym w zakresie niezależności członków Rady Nadzorczej.  

W załączeniu Emitent zamieszcza informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk oraz inne informacje wymagane przez przepisy prawa odnoszące się do powołanych osób nadzorujących.

 

RB 45 2017 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej LPP SA

RB 45 2017 – Załącznik