RB 03/2024 – Informacja na temat zaliczki na poczet dywidendy

Raport bieżący nr: 03/2024
Data: 31.01.2024
Godzina: 15:16

Zarząd LPP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 01.02.2023 r. – 31.01.2024 r. Na wypłatę zaliczki zgodnie z opisanymi założeniami wyraziła zgodę Rada Nadzorcza Spółki.

Wysokość zaliczki na jedną akcję wyniesie 285 PLN.
Spółka wypłaci na poczet zaliczki na poczet dywidendy kwotę 528 729 150 PLN.
Prawo do dywidendy przysługuje z wszystkich 1 855 190 akcji Spółki.
Dzień, wg którego ustalana będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy określono na 23.04.2024 r.
Termin wypłaty zaliczki na poczet dywidendy ustalono na 30.04.2024 r.

Zarząd zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosek o wypłatę dywidendy w łącznej kwocie co najmniej 570 złotych na jedną akcję i ustalenie dnia wypłaty dywidendy na 30.10.2024 r. W przypadku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podziale zysku zgodnie z wnioskiem Zarządu dywidenda wypłacona każdemu akcjonariuszowi będzie pomniejszona o kwotę zaliczki wypłaconej na poczet dywidendy.

Zarząd Emitenta wskazuje, iż decyzja o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy jest efektem wdrożenia Polityki dywidendowej na lata 2024-2026 przyjętej uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2023 r. W oparciu o postanowienia wspomnianego dokumentu Zarząd przeprowadził analizę sytuacji Spółki i na tej podstawie stwierdził możliwość wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.

Zarząd Spółki informuje, iż decyzja o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy została podjęta biorąc pod uwagę: (i) sporządzone na dzień 31.10.2023 r. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, załączone do niniejszego raportu, zbadane przez biegłego rewidenta oraz (ii) kapitał rezerwowy utworzony z zysku (środki przekazane na ten kapitał zgodnie z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 30 czerwca 2023 r.).

Emitent informuje, iż zgodnie z wymogiem przepisu art. 349 § 4 Kodeksu spółek handlowych informacja o planowanej wypłacie zaliczki zostanie opublikowana za pośrednictwem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i na stronie https://www.lpp.com/relacje-inwestorskie/.

Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

Podpisy: Przemysław Lutkiewicz – Wiceprezes Zarządu
Sławomir Łoboda – Wiceprezes Zarządu