Nasze władze

Walne zgromadzenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy szereg spraw określonych szczegółowo w Statucie LPP SA.

Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LPP SA i wykonywania prawa głosu określa „Regulamin Walnego Zgromadzeń Akcjonariuszy LPP SA”.

Regulamin zawiera również postanowienia dotyczące trybu zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego otwarcia i przebiegu obrad.

Komunikacja elektroniczna we wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy ze Spółką odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej: wza@lpp.com.

Ogłoszenia WZA - Wszystkie