Efektywne zarządzanie

Ład korporacyjny

Celem Ładu Korporacyjnego jest tworzenie narzędzi wspierających efektywne zarządzanie, skuteczny nadzór, poszanowanie praw akcjonariuszy oraz przejrzystą komunikację spółki z rynkiem.

Doceniając wartość zasad Ładu Korporacyjnego oraz ich rolę w umacnianiu transparentności spółek giełdowych i zapewnieniu równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów rynku kapitałowego zaangażowanych w funkcjonowanie spółek, LPP dokłada należytej staranności, aby zasady te miały powszechne zastosowanie w codziennym funkcjonowaniu naszej Spółki.

Dokumenty

Zbiór Dobrych Praktyk jest wynikiem pracy ekspertów wchodzących w skład Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego, reprezentujących interesy różnych grup uczestników rynku kapitałowego. Poniżej przedstawiamy Państwu nasz zbiór Dobrych Praktyk oraz Dokumenty Korporacyjne.

Dobre praktyki

„Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2021” powstały z inicjatywy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ich celem jest przede wszystkim umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, a także wzmacnianie ochrony praw akcjonariuszy.

Dokumenty korporacyjne

Podstawowe dokumenty firmowe czyli statut Spółki, Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin WZA.