ANEKS DO UMOWY ZNACZĄCEJ

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 13 stycznia 2014 roku zostały podpisane pomiędzy LPP SA a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. aneksy: do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (linia wielozadaniowa) zawartej 13 grudnia 2011roku oraz do umowy o linię rewolwingową na otwieranie akredytyw zawartej 13 grudnia 2011 roku.
Na mocy aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (linia wielozadaniowa) określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 150 mln zł, przy czym w formie kredytów może być wykorzystana kwota do 150 mln zł, w formie akredytyw do 150 mln zł, zaś w formie gwarancji do 50 mln zł. Termin spłaty kredytów upływa 12 stycznia 2016 roku.
Na mocy aneksu do umowy o linię rewolwingową na otwieranie akredytyw określono limit w kwocie 25,5 mln USD z bieżącym okresem wykorzystania do 12 stycznia 2015 roku. Limit może być wykorzystany w celu zlecania otwarć akredytyw.
Powyższe umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych, łączna ich wartość wyniosła ok. 227 mln zł. Kryterium uznania umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.