ZARZĄD LPP INFORMUJE, ŻE WSKUTEK NIEDOPATRZENIA NARUSZONA ZOSTAŁA ZASADA ŁADU KORPORACYJNEGO

Zarząd LPP informuje, że wskutek niedopatrzenia naruszona została zasada Ładu Korporacyjnego opisana w rozdziale II punkt 1 podpunkt 2a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W IV kwartale 2013 roku nie została zamieszczona na stronie internetowej aktualna informacja dotycząca udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki. Stosowna informacja obecnie znajduje się na stronie internetowej. W ciągu ostatnich dwóch lat kobiety nie wchodziły w skład Rady Nadzorczej LPP SA ani w skład Zarządu LPP SA.