Komunikat dla klientów – lampki dziecięce Sinsay

W związku z wykryciem wady fabrycznej lampek dziecięcych Sinsay, uprzejmie informujemy, że marka podjęła decyzję o wycofaniu produktów ze sprzedaży. Osoby posiadające produkt o numerach WW388-99X, WW389-30X, WW390-99X, WW391-30X, WW705-30X proszone są o zaprzestanie korzystania z niego i dostarczenie do dowolnego sklepu stacjonarnego Sinsay lub zwrot kurierem z dopiskiem: ZWROT LAMPKI DZIECIĘCEJ SINSAY. Koszty przesyłki zostaną pokryte przez odbiorcę.

Jednocześnie informujemy, że sprzedaż podobnego wzoru lampek prowadzona była także w ubiegłym roku. Z uwagi na to, że bezpieczeństwo klientów jest dla nas priorytetem, marka zadecydowała o możliwości przyjęcia zwrotu lampek dystrybuowanych również w 2018 roku o numerach: SH018-00X, SH019-00X, UF190-30X, UF191-99X. W tym przypadku zwrot następuje w identycznym trybie.

Za wszelkie niedogodności wynikające z zaistniałej sytuacji serdecznie przepraszamy.

PROCEDURA ZWROTU:

1) Produkty zakupione w sklepach stacjonarnych

• Zwrot w dowolnym salonie – mapa salonów stacjonarnych Sinsay: https://www.sinsay.com/pl/pl/storelocator/

Klienci, którzy nie posiadają dowodu zakupu, zostaną poproszeni przez personel o wypełnienie odpowiedniego formularza.

2) Produkty zakupione w sklepie internetowym

• Zwrot możliwy po zalogowaniu do portalu klienta (https://www.sinsay.com/pl/pl/customer/account/login/)

Prosimy o wybranie polecenia „zwrot” lub „reklamacja” i postępowanie zgodnie z instrukcjami otrzymanymi mailowo.

• Zwrot w najbliższym salonie – mapa salonów stacjonarnych Sinsay: https://www.sinsay.com/pl/pl/storelocator/

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 800 800 013.

ZDJĘCIA PRODUKTÓW:

RB 20/2019 – Emisja obligacj LPP serii A

Emisja obligacji LPP serii A

Raport bieżący nr: 20/2019

Data: 12.12.2019

Godzina: 15:58

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent„) informuje, że w dniu 12 grudnia 2019 roku Emitent wyemitował 300.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A (kod ISIN: PLLPP0000060) o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 300 mln zł („Obligacje„).

Emisja Obligacji została przeprowadzona na następujących zasadach:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 22 listopada 2019 roku.

Data zakończenia subskrypcji: 26 listopada 2019 roku.

2. Data przydziału instrumentów dłużnych:

Wstępny przydział Obligacji, będący przydziałem w rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nastąpił w dniu 27 listopada 2019 r.

Ostateczny przydział Obligacji nastąpił w dniu rejestracji Obligacji w KDPW, tj. 12 grudnia 2019 roku.

3. Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

300 tys sztuk Obligacji.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów dłużnych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie dokonywano redukcji przydzielonych Obligacji.

5. Liczba instrumentów dłużnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych 300 tys. sztuk Obligacji.

6. Cena, po jakiej instrumenty dłużne były nabywane (obejmowane):

Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1 tys. zł.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty dłużne objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji Obligacji formularze przyjęcia propozycji nabycia Obligacji złożyło 66 podmiotów (w tym subfundusze). Emisja Obligacji nie była podzielona na transze.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty dłużne w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono Obligacje 66 podmiotom (w tym subfunduszom). Emisja Obligacji nie była podzielona na transze.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty dłużne w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu dłużnego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu dłużnego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy. Emitent nie zawarł umów o subemisję.

10. Łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

– przygotowanie i przeprowadzenie oferty, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: około 611 tys. zł netto;

– wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł;

– sporządzenie noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł netto;

– promocja oferty: 8 071 zł.

11. Metoda rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Wyemitowane Obligacje stanowią zobowiązanie finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, przy czym wyliczenie efektywnej stopy procentowej obejmuje wszelkie płacone przez Emitenta prowizje stanowiące integralną część efektywnej stopy procentowej oraz koszty transakcyjne, które można bezpośrednio przyporządkować czynności emisji Obligacji.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Podpisy:

Przemysław Lutkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Jacek Kujawa – Wiceprezes Zarządu

RB 20 2019 – Emisja obligacji LPP serii A