RB 34/2022 Tekst jednolity Statutu LPP

Tekst jednolity Statutu LPP   


Raport bieżący nr: 34/2022

Data: 20.10.2022

Godzina: 13:38

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 19 października 2022 roku otrzymał postanowienie sądu rejestrowego z dnia 18 października 2022 roku o wpisie zmiany Statutu LPP SA w zakresie uchwalonym podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 23 września 2022 roku.

W załączeniu tekst jednolity statutu Spółki.

 

RB 34 2022 – Tekst jednolity Statutu LPP

Załącznik RB 34 2022 – Statut_jednolity

 

RB 33/2022 Korekta raportu okresowego za I półrocze 2022/23

Korekta raportu okresowego za I półrocze 2022/23       

                                                                                                                              

Raport bieżący nr: 33/2022

Data: 17.10.2022        

Godzina: 8:38

 

Zarząd LPP SA (Spółka, Emitent) informuje, że w opublikowanym przez Spółkę w dniu 5 października 2022 r. śródrocznym skróconym skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2022/23 wystąpiła pomyłka w przekształconych danych porównywanych za okres drugiego kwartału oraz pierwszego półrocza roku obrotowego 2021/22.

Pomyłka wynika z omyłkowego przesunięcia w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów kwoty 77 138 tys. PLN za okres drugiego kwartału 2021/22 i kwoty 115 580 tys. PLN za okres pierwszego półrocza 2021/22 między pozycjami „Koszt własny sprzedaży” z działalności kontynuowanej i „Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej.

Zmiany te wpłynęły na konieczność dokonania korekt niektórych liczb w przekształconych danych porównywanych za okres drugiego kwartału oraz pierwszego półrocza roku obrotowego 2021/22 w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (wybrane dane finansowe, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych), w tabelach z not 5 i 6 oraz w tabelach w sprawozdaniu z działalności (punkt 9).

W załączniku zaprezentowano tabele z danymi, które uległy zmianie w podziale: jak było i jak powinno być po korekcie. Dane liczbowe w tabelach podlegające korekcie oraz które zostały skorygowane zaznaczono kolorem, dodano także informacje o numerach stron raportu półrocznego na których dane się znajdują.

Jednocześnie Spółka informuję, że niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości skorygowany  śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I półrocze 2022/23 uwzględniający ww. korekty.

 

RB 33 2022 – Korekta raportu okresowego za I półrocze 2022 23

Załącznik RB 33 2022 – Korekta raportu okresowego za I półrocze 2022 23

 

Świadectwo Zgodności – 10 Października 2022

Od: LPP S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii A

Dotyczy: Obligacji serii A emitowanych przez LPP S.A. („Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 22 listopada 2019 roku („Warunki Emisji”).

Data: 10.10.2022

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo jest Świadectwem Zgodności. Wszelkie terminy w niniejszym Świadectwie Zgodności pisane wielką literą, a niezdefiniowane w nim odmiennie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Świadectwo zgodności: Pobierz tutaj

RB 32/2022 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 23 września 2022 roku

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 23 września 2022 roku


Raport bieżący nr: 32/2022

Data: 23.09.2022

Godzina: 12:36

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 23 września 2022 roku:

1) Fundacja Semper Simul 1 978 889 głosów co stanowiło 70,47% liczby głosów na NWZA i 60,81% w ogólnej liczbie głosów,

2) Fundacja Sky 227 898 głosów co stanowiło 8,12% liczby głosów na NWZA i 7,00% w ogólnej liczbie głosów.

 

RB 32 2022 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 23 września 2022 roku

 

RB 31/2022 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

                                                                                                                                             

Raport bieżący nr: 31/2022

Data: 23.09.2022

Godzina: 12:32

 

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 23 września 2022 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

 

RB 31 2022 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA 23-09-2022

Załącznik RB 31 2022 Uchwały podjęte przez NWZA LPP 23 września 2022