RB 02/2023 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 02/2023

Data: 11.01.2023

Godzina: 17:25

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 11 stycznia 2023 roku otrzymał od osób zarządzających LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 02 2023 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik nr 1 RB 02 2023 Zawiadomienie 19 MAR

Załącznik nr 2 RB 02 2023 Zawiadomienie 19 MAR

Załącznik nr 3 RB 02 2023 Zawiadomienie 19 MAR

Załącznik nr 4 RB 02 2023 Zawiadomienie 19 MAR

 

RB 01/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku         


Raport bieżący nr: 01/2023

Data: 05.01.2023

Godzina: 8:35

 

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w roku finansowym 2023/24:

  1. Jednostkowy i skonsolidowany raport za 2022/23: 26 kwietnia 2023 roku.
  2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2023/24: 18 października 2023 roku.
  3. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2023/24: 21 czerwca 2023 roku;

– Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2023/24: 13 grudnia 2023 roku.

 

Na podstawie § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Jednocześnie, Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022/23 i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023/24 zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia oraz, że rok finansowy i podatkowy Spółki nie jest zgodny z rokiem kalendarzowym i trwa od lutego do stycznia kolejnego roku. W związku z tym w 2023 finansowy rok Spółki rozpocznie się 1 lutego 2023 roku i będzie trwał do 31 stycznia 2024 roku, a okresy sprawozdawcze w 2023/24 będą przedstawiać się następująco:

I kwartał 2023/24 – od 1 lutego do 30 kwietnia 2023;

II kwartał 2023/24 – od 1 maja do 31 lipca 2023;

III kwartał 2023/24 – od 1 sierpnia do 31 października 2023;

IV kwartał 2023/24 – od 1 listopada do 31 stycznia 2024.

 

RB 01 2023 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

 

RB 34/2022 Tekst jednolity Statutu LPP

Tekst jednolity Statutu LPP   


Raport bieżący nr: 34/2022

Data: 20.10.2022

Godzina: 13:38

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 19 października 2022 roku otrzymał postanowienie sądu rejestrowego z dnia 18 października 2022 roku o wpisie zmiany Statutu LPP SA w zakresie uchwalonym podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 23 września 2022 roku.

W załączeniu tekst jednolity statutu Spółki.

 

RB 34 2022 – Tekst jednolity Statutu LPP

Załącznik RB 34 2022 – Statut_jednolity

 

RB 33/2022 Korekta raportu okresowego za I półrocze 2022/23

Korekta raportu okresowego za I półrocze 2022/23       

                                                                                                                              

Raport bieżący nr: 33/2022

Data: 17.10.2022        

Godzina: 8:38

 

Zarząd LPP SA (Spółka, Emitent) informuje, że w opublikowanym przez Spółkę w dniu 5 października 2022 r. śródrocznym skróconym skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2022/23 wystąpiła pomyłka w przekształconych danych porównywanych za okres drugiego kwartału oraz pierwszego półrocza roku obrotowego 2021/22.

Pomyłka wynika z omyłkowego przesunięcia w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów kwoty 77 138 tys. PLN za okres drugiego kwartału 2021/22 i kwoty 115 580 tys. PLN za okres pierwszego półrocza 2021/22 między pozycjami „Koszt własny sprzedaży” z działalności kontynuowanej i „Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej.

Zmiany te wpłynęły na konieczność dokonania korekt niektórych liczb w przekształconych danych porównywanych za okres drugiego kwartału oraz pierwszego półrocza roku obrotowego 2021/22 w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (wybrane dane finansowe, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych), w tabelach z not 5 i 6 oraz w tabelach w sprawozdaniu z działalności (punkt 9).

W załączniku zaprezentowano tabele z danymi, które uległy zmianie w podziale: jak było i jak powinno być po korekcie. Dane liczbowe w tabelach podlegające korekcie oraz które zostały skorygowane zaznaczono kolorem, dodano także informacje o numerach stron raportu półrocznego na których dane się znajdują.

Jednocześnie Spółka informuję, że niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości skorygowany  śródroczny skrócony skonsolidowany raport za I półrocze 2022/23 uwzględniający ww. korekty.

 

RB 33 2022 – Korekta raportu okresowego za I półrocze 2022 23

Załącznik RB 33 2022 – Korekta raportu okresowego za I półrocze 2022 23

 

RB 32/2022 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 23 września 2022 roku

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 23 września 2022 roku


Raport bieżący nr: 32/2022

Data: 23.09.2022

Godzina: 12:36

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 23 września 2022 roku:

1) Fundacja Semper Simul 1 978 889 głosów co stanowiło 70,47% liczby głosów na NWZA i 60,81% w ogólnej liczbie głosów,

2) Fundacja Sky 227 898 głosów co stanowiło 8,12% liczby głosów na NWZA i 7,00% w ogólnej liczbie głosów.

 

RB 32 2022 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 23 września 2022 roku

 

RB 31/2022 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

                                                                                                                                             

Raport bieżący nr: 31/2022

Data: 23.09.2022

Godzina: 12:32

 

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 23 września 2022 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

 

RB 31 2022 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA 23-09-2022

Załącznik RB 31 2022 Uchwały podjęte przez NWZA LPP 23 września 2022

 

RB 30/2022 Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze


Raport bieżący nr: 30/2022

Data: 15.09.2022

Godzina: 16:03

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 15 września 2022 roku otrzymał od pana Marka Piechockiego – Prezesa Zarządu LPP SA, pana Jacka Kujawy – Wiceprezesa Zarządu LPP SA, pana Przemysława Lutkiewicza – Wiceprezesa Zarządu LPP, pana Sławomira Łobody – Wiceprezesa Zarządu LPP oraz od pana Marcina Piechockiego – Wiceprezesa Zarządu LPP  powiadomienia o  nabyciu akcji LPP SA w ramach programu motywacyjnego za 2021 rok.

Nabycie akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze nastąpiło w wyniku podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

 

RB 30 2022 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Marek-Piechocki

Jacek-Kujawa

Sławomir-Łoboda

Przemysław-Lutkiewicz

Marcin-Piechocki