Nasze władze

Rada Nadzorcza

Funkcje nadzorcze w LPP sprawuje 5-osobowa Rada Nadzorcza.

Skład i sylwetki członków RN

Poniżej prezentujemy aktualny skład Rady Nadzorczej LPP oraz sylwetki poszczególnych jej członków.

Miłosz Wiśniewski

NIEZALEŻNY PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Urodzony w 1964 roku, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Executive M.B.A. École Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu.

Doświadczenie w obszarze finansów i zarządzania zdobywał w Cereal Partners Worldwide, gdzie pracował od września 1992 do maja 2012 roku i pełnił między innymi funkcje Regionalnego Kontrolera Finansowego na Europę Zachodnio-Południową, Dyrektora Finansowego dla CPW w Polsce, Dyrektora Regionalnego Grecja i Bałkany, a także Dyrektora ds. Rozwoju Europa Środkowa.

Od maja 2012 do stycznia 2015 roku pełnił rolę Dyrektora Finansowego Boryszew SA. W marcu 2016 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Robod SA.

Pan Miłosz Wiśniewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec LPP SA. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Miłosz Wiśniewski złożył oświadczenie, z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP SA nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych ani kapitałowych powiązaniach.

Pan Miłosz Wiśniewski spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Jagoda Piechocka

CZŁONKINI RADY NADZORCZEJ

Urodzona w 1996 roku, absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz HEC Paris w Paryżu.

Doświadczenie zdobywała w IT m.in. jako analityk biznesowy w HURO Sp. z o. o. oraz młodszy konsultant w IT.integro na przestrzeni lat 2018-2020. Od września 2021 r. do chwili obecnej zatrudniona jest na stanowisku IT Product Manager przez Procter & Gamble zarządzając globalnymi projektami IT.

Dodatkowo, pełni także funkcję Prezesa Zarządu spółki AMA Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, która prowadzi działalność doradczą oraz inwestycyjną w zakresie nieruchomości, a także Wiceprezesa Zarządu spółek Family Investments sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie oraz Family Investments 2 sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, które prowadzą działalność inwestycyjną na rynku nieruchomości i usług hotelowych.

Pani Jagoda Piechocka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec LPP SA. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przez Panią Jagodę Piechocką.

Pani Jagoda Piechocka ma powiązania z Semper Simul Foundation, jako beneficjent fundacji.

Piotr Piechocki

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Urodzony w 1987 roku, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i IE Business School w Madrycie. W latach 2010-2011 odbywał praktyki m.in. w Procter&Gamble oraz The Boston Consulting Group.

W latach 2012-2017 współtworzył i zarządzał działem E-commerce w LPP SA. Piotr Piechocki odpowiadał za całość sprzedaży w tym kanale oraz uruchomienie sklepów internetowych na nowych rynkach (Niemcy, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry).

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółek Family Investment sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie i Family Investment 2 sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, które prowadzą działalność inwestycyjną na rynku nieruchomości i usług hotelowych. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności LPP SA. Pan Piotr Piechocki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Piotr Piechocki ma powiązania z Semper Simul Foundation, jako beneficjent fundacji.

Grzegorz Maria Słupski

NIEZALEŻNY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pan Grzegorz Maria Słupski jest doktorem nauk ekonomicznych i przedsiębiorcą, który z powodzeniem stworzył i kierował szeregiem przedsiębiorstw głównie w branży poligraficznej, handlowej i nowych technologii w Polsce.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w spółdzielczości mieszkaniowej włącznie z wieloletnim pełnieniem funkcji prezesa zarządu oraz przewodniczącego rady nadzorczej. W latach 2008 – 20017 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej GIK Sp. z o.o. w Gdańsku, a w latach 2017 – 2020 przewodniczącego Rady Nadzorczej GARG Sp. z o.o. – lnvestGDA. Od 2000 roku jest współzałożycielem i udziałowcem oraz członkiem Rady Nadzorczej Argo Card Sp. z o.o. w Gdańsku, a od 1995 roku prezesem Zarządu Argo SA w Gdańsku.

Pan Grzegorz Maria Słupski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Grzegorz Maria Słupski spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Alicja Milińska

CZŁONKINI RADY NADZORCZEJ

Urodzona w 1960 roku, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 1985 – 1990 zdobywała doświadczenie w zakresie kadr i płac, pracując dla takich podmiotów jak spółdzielnia pracy “STOREM” z siedzibą w Gdańsku, Carot” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz “Tal” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. W 1990 roku została zatrudniona w Przedsiębiorstwie Handlowym “ETC” w Gdańsku, gdzie przez pięć kolejnych lat pracowała najpierw jako księgowa, a następnie jako główna księgowa.

Od 1995 do 2021 roku zatrudniona w LPP SA na stanowisku Głównej Księgowej. W latach 2000 – 2009 Członek Zarządu LPP SA.

Pani Alicja Milińska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec LPP SA. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przez Panią Alicję Milińską.

Skład Komitetu Audytu działającego w ramach struktury Rady Nadzorczej LPP SA:

  • Grzegorz Słupski – Przewodniczący Komitetu Audytu
  • Piotr Piechocki – Członek Komitetu Audytu
  • Miłosz Wiśniewski – Członek Komitetu Audytu

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).