Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych (dalej ADO) jest: LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44 nr KRS 0000000778.

2. Z inspektorem ochrony danych (dalej jako: IOD) możesz skontaktować się pod adresem dataprivacy@lpp.com lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany powyżej.

3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych:

Korzystanie z dedykowanych aplikacji o charakterze technicznym i organizacyjnym, udostępnionych wyłącznie do użytku wewnętrznego w ramach struktur organizacyjnych Spółek z Grupy LPP. Korzystanie z aplikacji przez pracowników związane jest z realizacją przydzielonych im zadań i niezbędne do prawidłowego wypełniania obowiązków pracowniczych na określonym stanowisku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych będą:

a. Silky Coders sp. z o.o. oraz inne podmioty z Grupy LPP przetwarzające w imieniu Administratora dane pracowników w szczególności w celu udostępniania im aplikacji technicznych do realizacji określonych zadań,
b. Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń technicznych wykorzystywanych przez Administratora w tym wsparcia i utrzymania systemów wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych,
c. Wybrani kontrahenci (oferenci, dostawcy, wykonawcy), z którymi współpracuje Administrator,
d. Administrator może powierzyć Twoje dane dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia Administratora pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do: 

a. dostępu do danych osobowych,
b. sprostowania danych,
c. usunięcia danych, w przypadku kiedy nie zachodzą przesłanki z art. 17 ust. 3 RODO,
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. Okres przetwarzania danych:

a. dane będą przetwarzane przez okres trwania zatrudnienia, a po jego wygaśnięciu dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa,
b. w odniesieniu do prawnie uzasadnionych interesów dane będą przetwarzane do czasu uwzględnienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

7. Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub innego państwa współpracującego z Administratorem, jeżeli wynika to z zakresu wykonywanej przez Ciebie pracy oraz stosowanych do tego narzędzi. Odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych Danych Osobowych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne spełniające wymogi RODO.

8. Administrator nie przetwarza zgromadzonych danych w sposób zautomatyzowany.

9. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, w zakresie dotyczącym przetwarzania danych realizowanych przez Administratora.