Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych, przysługujące Ci prawa i nasze obowiązki jako administratora danych. Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem danych (dalej ADO) jest:

LPP Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000833726, REGON 38568941100000, NIP 5833391760 (dalej: „LPP Logistics Sp. z o.o.”)

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dalej: IOD) oraz w sprawach danych osobowych:

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz wysłać do nas w wybrany przez siebie sposób:
1. wiadomość e-mail na adres: dataprivacy@lpp.com
2. listownie na adres: LPP Logistics Sp. z o.o. , Dział Personalny, ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

  1. a) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych wskazanych przez przepisy prawa pracy (art. 221Kodeksu pracy) oraz podjęcie niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wybranym kandydatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
    b) przeprowadzenie rekrutacji, na podstawie udzielonych przez Ciebie zgód w tym przekazanych danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO (dane zwykłe) lub zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO (dane szczególnej kategorii np. dane o stanie zdrowia lub stopniu niepełnosprawności);
    c) przeprowadzenie analiz oraz testów predyspozycji zawodowych w celu sprawdzenia umiejętności i zdolności na wybrane stanowiska pracy za pośrednictwem dedykowanych do tego narzędzi na podstawie art. 6 ust.1 lit. a.;
    d) udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO;

Zakres wymaganych danych: podanie danych wynikających z art. 221 Kodeksu Pracy jest wymagane, aby wziąć udział w rekrutacji. Zakres niezbędnych danych obejmuje: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (np. nr. telefonu, adres e-mail, kontakt za pośrednictwem serwisu społecznościowego np. LinkedIn); wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Zakres dobrowolnych danych: pozostały zakres danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych oraz formularzu aplikacyjnym jest dobrowolny i może obejmować:
a) inne dane zwykle nie wynikające z przepisów prawa np. zdjęcie (wizerunek kandydata), zainteresowania, dodatkowe umiejętności;
b) dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności.

Źródło danych: Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od naszego pracownika, który zaproponował Twoją kandydaturę w procesie rekrutacji w ramach programu poleceń pracowniczych w szczególności dane zawarte w CV (imię, nazwisko, adres e-mail, nr tel.).

Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
a) podmioty Grupy LPP S.A. w tym w szczególności SilkyCoders Sp. z o.o., DockIT Sp. z o.o., LPP S.A. LPP Retail Sp. z o.o.,
b) podmioty świadczące usługi prawne;
c) podmioty dostarczające korespondencję;
d) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
e) podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora;
f) podmioty świadczące usługi informatyczne dla administratora;
g) podmioty (portale internetowe) publikujące ogłoszenie o wszczętym procesie rekrutacji w przypadku kiedy składasz aplikację za pośrednictwem tego portalu lub dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami.

Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, przy zachowaniu poufności i ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji lub przez okres wskazany w ewentualnej zgodzie na przyszłe rekrutacje nie dłużej niż przez rok od zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia chęci udziału tylko w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia złożenia zgłoszenia.

Informujemy o przysługujących prawach do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
b) sprostowania swoich danych osobowych;
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
d) przenoszenia danych;
e) wycofania zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
f) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające to prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
h) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD.