Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych, przysługujące Ci prawa i nasze obowiązki jako administratora danych. Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem danych (dalej ADO) jest:

LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000000778, kapitał zakładowy 3.708.482 PLN (opłacony w całości), REGON 190852164, NIP 583-10-14-898 (dalej: „LPP”)

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dalej: IOD) oraz w sprawach danych osobowych:

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz wysłać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. wiadomość e-mail na adres: dataprivacy@lpp.com
 2. listownie na adres: LPP S.A., Dział Personalny, ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

Cele przetwarzania

 1. Przeprowadzenie rekrutacji pracowników
 2. Przeprowadzenie rekrutacji dla potrzeb badań użyteczności
 3. Przeprowadzenie badań użyteczności

1. Przeprowadzenie rekrutacji pracowników

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

a) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych wskazanych przez przepisy prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz podjęcie niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wybranym kandydatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) przeprowadzenie rekrutacji, na podstawie udzielonych przez Ciebie zgód w tym przekazanych danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO (dane zwykłe) lub zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO (dane szczególnej kategorii np. dane o stanie zdrowia lub stopniu niepełnosprawności);
c) przeprowadzenie analiz oraz testów predyspozycji zawodowych w celu sprawdzenia umiejętności i zdolności na wybrane stanowiska pracy za pośrednictwem dedykowanych do tego narzędzi na podstawie art. 6 ust.1 lit. a.;
d) udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO;

Zakres wymaganych danych: podanie danych wynikających z art. 221 Kodeksu Pracy jest wymagane, aby wziąć udział w rekrutacji. Zakres niezbędnych danych obejmuje: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (np. nr. telefonu, adres e-mail, kontakt za pośrednictwem serwisu społecznościowego np. LinkedIn); wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.’

Zakres dobrowolnych danych: pozostały zakres danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych oraz formularzu aplikacyjnym jest dobrowolny i może obejmować:
a) inne dane zwykle nie wynikające z przepisów prawa np. zdjęcie (wizerunek kandydata), zainteresowania, dodatkowe umiejętności;
b) dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności.

Źródło danych: Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od naszego pracownika, który zaproponował Twoją kandydaturę w procesie rekrutacji w ramach programu poleceń pracowniczych w szczególności dane zawarte w CV (imię, nazwisko, adres e-mail, nr tel.).

Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
a) podmioty Grupy LPP S.A. w tym w szczególności SilkyCoders Sp. z o.o., DockIT Sp. z o.o., LPP Retail Sp. z o.o., LPP Logistics Sp. z o.o.,
b) podmioty świadczące usługi prawne;
c) podmioty dostarczające korespondencję;
d) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
e) podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora;
f) podmioty świadczące usługi informatyczne dla administratora;
g) podmioty (portale internetowe) publikujące ogłoszenie o wszczętym procesie rekrutacji w przypadku kiedy składasz aplikację za pośrednictwem tego portalu lub dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami.

Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, przy zachowaniu poufności i ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji lub przez okres wskazany w ewentualnej zgodzie na przyszłe rekrutacje nie dłużej niż przez rok od zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia chęci udziału tylko w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia złożenia zgłoszenia.

Informujemy o przysługujących prawach do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
b) sprostowania swoich danych osobowych;
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
d) przenoszenia danych;
e) wycofania zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
f) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające to prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
h) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD.

2. Przeprowadzenie rekrutacji dla potrzeb badań użyteczności

Cel przetwarzania

Rekrutacja osób chętnych do udziału w badaniu użyteczności serwisu internetowego.

Rodzaj danych

Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zamieszkania, wiek, płeć, dane dot. zatrudnienia.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

LPP przetwarza Twoje dane osobowe za twoją zgodą. Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia przesłanie aplikacji i udział w rekrutacji.

W związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

 1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. W każdej chwili możesz żądać usunięcia Twoich danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Spełnienie przez nas powyższych żądań spowoduje usunięcie Twojej aplikacji z grona kandydatów do pracy a Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez LPP.
 4. Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania przez LPP Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. W każdej chwili możesz zażądać poprawienia bądź sprostowania Twoich danych osobowych.
 6. Możesz żądać przekazania posiadanych przez LPP Twoich danych osobowych do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 7. W każdej chwili możesz zażądać informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
 8. Przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

 1. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie twoich danych na potrzeby aktualnej i przyszłych rekrutacji, twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 3 lat.
 2. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie twoich danych tylko na potrzeby aktualnej rekrutacji, twoje dane zostaną przez nas usunięte w okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia danej rekrutacji – niezależnie od sposobu zakończenia.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz wysłać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. wiadomość e-mail na adres: dataprivacy@lpp.com
 2. listownie na adres: LPP S.A., Dział Personalny, ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

Powierzenie przetwarzania danych

LPP może powierzyć Twoje dane osobowe spółkom z grupy LPP w celach związanych z rekrutacją do badań użyteczności serwisu internetowego jak również w celu przeprowadzenia bądź wsparcia samego procesu rekrutacji. Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

3. Prowadzenie badań użyteczności

Cel przetwarzania

Przeprowadzenie badania użyteczności serwisu internetowego oraz analiza wyników tych badań na potrzeby własne LPP.

Rodzaj danych

Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zamieszkania, wiek, płeć, dane dot. zatrudnienia, wizerunek oraz głos. Wizerunek oraz głos nie będą przetwarzane wyłącznie jako nagranie zwykłe bez możliwości analizy biometrycznej.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

LPP przetwarza Twoje dane osobowe za twoją zgodą. Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia przesłanie aplikacji i udział w rekrutacji.

W związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

 1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. W każdej chwili możesz żądać usunięcia Twoich danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Spełnienie przez nas powyższych żądań spowoduje usunięcie Twojej aplikacji z grona kandydatów do pracy a Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez LPP.
 4. Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania przez LPP Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. W każdej chwili możesz zażądać poprawienia bądź sprostowania Twoich danych osobowych.
 6. Możesz żądać przekazania posiadanych przez LPP Twoich danych osobowych do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 7. W każdej chwili możesz zażądać informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
 8. Przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach. Czas przechowywania danych osobowych:

 1. Twoje dane będą przechowywane przez Administratora przez okres 1 rok.
 2. Wyniki badań oraz materiały powstałe w trakcie badania, w tym zarejestrowany w trakcie badania wizerunek i głos mogą być przechowywane przez Administratora przez czas nieoznaczony.

Powierzenie przetwarzania danych

LPP może powierzyć Twoje dane osobowe spółkom z grupy LPP w celach związanych z rekrutacją do badań użyteczności serwisu internetowego jak również w celu przeprowadzenia bądź wsparcia samego procesu rekrutacji. Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.