RB 06/2022 Informacja nt. wpływu skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie na działalność Grupy LPP

Informacja nt. wpływu skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie na działalność Grupy LPP


Raport bieżący nr: 06/2022

Data: 28.02.2022

Godzina: 10:41

 

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie, Zarząd LPP SA („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku, informuje, że na dzień 31 stycznia 2022 (koniec roku finansowego 2021/22) Spółka posiadała w Ukrainie 157 sklepów własnych marek. W roku finansowym 2021/22 (okres obejmujący 12 kolejnych miesięcy od lutego 2021 do stycznia 2022) Spółka LPP Ukraina wygenerowała sprzedaż w wysokości 713 mln PLN, co stanowi ok. 5% całości sprzedaży Grupy Kapitałowej.

Wraz z ogłoszeniem stanu wojennego w Ukrainie – wszystkie sklepy należące do Spółki zostały zamknięte.

Ze względu na brak możliwości określenia dalszych działań na rynku ukraińskim, Spółka zamierza zrobić pełen odpis wartości wszystkich aktywów, jakie znajdują się na terytorium Ukrainy – są to sklepy (inwestycje w obcych środkach trwałych), zapasy oraz gotówka. Łączna wartość odpisu wyniesie ok. 270 mln PLN.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Spółka i jej pracownicy podejmują szereg działań mających na celu zapewnienie wsparcia pracownikom LPP Ukraina, ich rodzinom i bliskim oraz wszystkim innym potrzebującym pomocy. Uruchomiono specjalny punkt kontaktowy dla osób, które chcą opuścić zagrożone terytorium, organizowane są transporty od granicy polskiej w głąb kraju, zapewniana jest opieka i zakwaterowanie, ale również wsparcie finansowe, psychologiczne i prawne. Z magazynów zlokalizowanych na Ukrainie rozdawana jest odzież osobom potrzebującym. Do akcji pomocy włączone zostały też spółki zależne LPP zlokalizowane na Słowacji, Węgrzech oraz w Rumunii. Równolegle Fundacja LPP wraz z partnerami społecznymi i organizacjami pomocowymi przygotowuje szerszą akcję wsparcia rzeczowego dla Ukrainy.

Spółka nie podejmuje decyzji o wycofaniu się z Ukrainy, jednak prowadzona tam działalność zostaje zawieszona na czas nieokreślony, do momentu przywrócenia na terenie kraju warunków zapewniających bezpieczeństwo pracowników.