RB 07/2023 Zamknięcie subskrypcji

Raport bieżący nr: 07/2023

Data: 23.05.2023

Godzina: 14:06

 

Zarząd LPP SA (dalej „Emitent”) informuje o zamknięciu subskrypcji prywatnej 949 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2 zł każda. Subskrypcja została przeprowadzona w trybie określonym w art. 432 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna), tj. poprzez zawarcie umowy objęcia akcji, obejmującej złożenie przez Emitenta osobom uprawnionym do ich objęcia zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 6 uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 29 czerwca 2021 roku, § 2 ust. 1 uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 29 czerwca 2021 r. oraz § 2 uchwały Rady Nadzorczej LPP SA z dnia 4 maja 2023 r. O podwyższeniu kapitału zakładowego w konsekwencji emisji akcji w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zarządu Emitent informował raportem bieżącym nr 04/2023 z dnia 8 maja 2023 r.

 

Poniżej szczegółowe informacje o przeprowadzonej subskrypcji:

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji – oferta objęcia akcji została złożona uprawnionym w dniu 9 maja 2023 r., a przyjęcie ofert i zawarcie umów objęcia akcji nastąpiło w dniu 10 maja 2023 r.;

2) dat przydziału papierów wartościowych – akcje zostały objęte z chwila zawarcia umowy w dniu 10 maja 2023 r.;

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją – 949 akcji zwykłych na okaziciela serii M;

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach – nie miała miejsca redukcja (objęte zostały wszystkie zaoferowane akcje);

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – 949 akcji zwykłych na okaziciela serii M;

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 949 akcji zwykłych na okaziciela serii M;

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane – 2 zł;

8) liczba osób, które złożyły zapisy (tj. przyjęły oferty objęcia akcji) na papiery wartościowe objęte subskrypcją – 5 osób;

9) liczba osób, którym przydzielono (tj. z którymi zawarto umowy objęcia akcji) papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 5 osób;

10) brak subemitentów;

11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej – 1.898 zł;

12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji – emisja nie wiązała się z kosztami jej przeprowadzenia;

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją – 0 zł;

14) sposób opłacenia objętych papierów wartościowych – akcje zostały opłacone (pokryte wkładem pieniężnym) przelewami na rachunek bankowy Emitenta.