RB 08/2024 – Informacja na temat wniosku Zarządu dotyczącego dywidendy i planowanej wypłaty zaliczki na poczet dywidendy

Raport bieżący nr: 8/2024
Data: 26.03.2024
Godzina: 22:59

 

Zarząd LPP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym przyjął uchwałę o wystąpieniu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o wypłatę dywidendy wg następujących założeń:

  • kwota dywidendy na akcję: 610 zł,
  • łączna kwota dywidendy będzie zależna od ilości akcji w dniu dywidendy, wg aktualnej liczby 1 855 190 akcji łączna kwota dywidendy wyniesie 1 131 665 900 zł,
  • dzień dywidendy (dzień na który zostanie ustalona liczba uprawnionych akcjonariuszy) – 11 października 2024 r.,
  • termin wypłaty dywidendy – 30 października 2024 r.

 

Faktycznie wypłacona dywidenda na akcję będzie pomniejszona o kwotę uprzednio wypłaconej zaliczki, o której mowa dalej.

 

Zgodnie z wymogiem przepisu art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 03/2024 z dnia 31.01.2024 r. Emitent zawiadamia o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 stycznia 2024 r.

Łączna kwota zaliczki wyniesie 528.729.150 zł, tj. 285 zł na akcję.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy zostanie ustalona wg stanu na dzień 23 kwietnia 2024 r.

Zaliczka zostanie wypłacona 30 kwietnia 2024 r.

Sprawozdanie finansowe na potrzeby wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, zbadane przez biegłego rewidenta, zostało sporządzone na dzień 31 października 2023 r.