RB 10/2023 Informacja o zakończeniu programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr: 10/2023
Data: 31.05.2023
Godzina: 17:14

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zakończeniu programu skupu akcji własnych z uwagi brak przesłanek do realizacji tego programu.

Zgodnie z uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 18 września 2020 r. Zarząd Spółki został upoważniony do nabycia do dnia 31 lipca 2025 r. nie więcej niż 277 863 akcji własnych na warunkach określonych we wspomnianej uchwale. W myśl wspomnianej uchwały program skupu akcji własnych może ulec, w każdym czasie jego trwania, zakończeniu na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd Spółki.

W ramach upoważnienia nie dokonano żadnej transakcji, tj. nie nabyto żadnej akcji własnej. Co za tym idzie nie wykorzystano żadnych środków na realizację programu skupu.

Zarząd Spółki zamierza zaproponować Walnemu Zgromadzeniu rozwiązanie utworzonego na potrzeby nabycia akcji własnych kapitału rezerwowego w kwocie 2 100 000 000 zł i przeniesienie środków w całości z powrotem na kapitał zapasowy. W konsekwencji środki te powiększą pulę środków, które można przekazać do podziału między akcjonariuszy.