RB 14/2023 Powołanie osoby nadzorującej

Raport bieżący nr: 14/2023
Data: 2.06.2023
Godzina: 13:52

 

W związku z rezygnacją Pani Magdaleny Sekuły z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2023 z dnia 31.05.2023 r.) i zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej poniżej ustawowego minimum, Rada Nadzorcza, w dniu 2.06.2023 r., w drodze kooptacji, tj. w trybie przewidzianym w § 17 ust. 3 Statutu Spółki, powołała Panią Jagodę Piechocką do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Kooptacja Pani Jagody Piechockiej będzie poddana zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Pani Jagoda Piechocka jest absolwentką Politechniki Warszawskiej oraz HEC Paris w Paryżu. Doświadczenie zdobywała w branży IT m.in. jako analityk biznesowy w HURO Sp. z o. o. oraz młodszy konsultant w IT.integro na przestrzeni lat 2018-2020. Od września 2021 r. do chwili obecnej zatrudniona jest na stanowisku IT Product Manager przez Procter & Gamble, zarządzając globalnymi projektami IT.

Dodatkowo, pełni także funkcję Prezesa Zarządu spółki AMA Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, która prowadzi działalność doradczą oraz inwestycyjną w zakresie nieruchomości, a także Wiceprezesa Zarządu spółek Family Investments sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie oraz Family Investments 2 sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, które prowadzą działalność inwestycyjną na rynku nieruchomości i usług hotelowych.

Pani Jagoda Piechocka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec LPP SA. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przez Panią Jagodę Piechocką.