RB 15/2023 Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

Raport bieżący nr: 15/2023
Data: 12.06.2023
Godzina: 14:51

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o złożeniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w dniu 7 czerwca 2023 r. oświadczenia o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 949 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2 zł każda („Akcje”) – pod kodem ISIN PLLPP0000011. Warunkiem rejestracji jest wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku regulowany Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

Rejestracja Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dni wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu.