RB 16/2023 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji

Raport bieżący nr: 16/2023
Data: 15.06.2023
Godzina: 13:40

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że powziął dzisiaj wiedzę o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 14.06.2023 r. uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 949 (dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki, o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.

Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić w/w akcje do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 19.06.2023 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w dniu 19.06.2023 r. rejestracji w/w akcji i oznaczenia ich kodem „PLLPP0000011”.