RB 16/2024 – Zamknięcie subskrypcji

Raport bieżący nr: 16/2024
Data: 19.06.2024
Godzina: 9:32

Zarząd LPP SA (dalej „Emitent”) informuje o zamknięciu w dniu 18.06.2024 r. subskrypcji prywatnej 700 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2 zł każda. Subskrypcja została przeprowadzona w trybie określonym w art. 432 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna), tj. poprzez zawarcie umowy objęcia akcji. Emisja została przeprowadzona na podstawie postanowienia § 1 ust. 6 uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 29 czerwca 2021 roku oraz § 2 ust. 1 uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 29 czerwca 2021 r. oraz uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 10 czerwca 2024 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r.

Poniżej szczegółowe informacje o przeprowadzonej subskrypcji:
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji – oferta objęcia akcji została złożona uprawnionym w dniu 17 czerwca 2024 r., przyjęcie ofert i zawarcie umów objęcia akcji nastąpiło w dniu 17 i 18 czerwca 2024 r.;
2) dat przydziału papierów wartościowych – akcje zostały objęte z chwilą zawarcia umów objęcia, tj. w dniu 17 i 18 czerwca 2024 r.;
3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją – 700 akcji zwykłych na okaziciela serii M;
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach – nie miała miejsca redukcja (objęte zostały wszystkie zaoferowane akcje);
5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – 700 akcji zwykłych na okaziciela serii M;
6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 700 akcji zwykłych na okaziciela serii M;
7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane – 2 PLN;
8) liczba osób, które złożyły zapisy (tj. przyjęły oferty objęcia akcji) na papiery wartościowe objęte subskrypcją – 4 osoby;
9) liczba osób, którym przydzielono (tj. z którymi zawarto umowy objęcia akcji) papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 4 osoby;
10) brak subemitentów;
11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej – 1 400 PLN;
12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji – emisja nie wiązała się z kosztami jej przeprowadzenia;
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją – 0 PLN;
14) sposób opłacenia objętych papierów wartościowych – akcje zostały opłacone (pokryte wkładem pieniężnym) przelewami na rachunek bankowy Emitenta.