RB 18/2024 – Rejestracja zmiany Statutu

Raport bieżący nr: 18/2024
Data: 01.07.2024
Godzina: 15:23

Zarząd LPP SA (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 1 lipca 2024 r. powziął wiedzę o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców informacji o zmianie Statutu Emitenta i podwyższeniu kapitału zakładowego w konsekwencji emisji akcji w ramach kapitału docelowego. O podjęciu uchwały Zarządu w tym zakresie Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r.

Poniżej szczegółowe informacje:

  1. data zarejestrowania przez sąd zmiany Statutu – 28 czerwca 2024 r.
  2. wysokość, struktura kapitału zakładowego oraz wartość nominalna akcji – w wyniku emisji 700 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2 PLN każda akcja wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosi 3 711 780 PLN, dzieli się na 350 000 akcji imiennych uprzywilejowanych i 1 505 890 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 PLN każda akcja,
  3. ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji – 3 255 890 głosów na walnym zgromadzeniu (w tym 700 głosów z nowych akcji),
  4. wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia – 3 974 PLN,
  5. treść zmienionych lub nowych postanowień statutu – w konsekwencji podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i emisji 700 akcji serii M dokonano zmiany:
  • paragrafu 5 ustęp 1 Statutu nadając mu następujące brzmienie:

„Kapitał akcyjny Spółki wynosi kwotę 3 711 780 PLN (trzy miliony siedemset jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na: 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i 1 505 890 (jeden milion pięćset pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 PLN (dwa złote) każda.”

  • paragrafu 5 ustęp 2 punkt 13 Statutu nadając mu następujące brzmienie:

„W Spółce wydano 3 467 (trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 2,00 PLN (dwa złote) każda.”

Załącznikiem do niniejszego raportu jest tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający wskazane wyżej zmiany.