RB 21/2023 Rejestracja zmiany statutu Emitenta

Raport bieżący nr: 21/2023
Data: 10.07.2023
Godzina: 8:30

Zarząd LPP SA (dalej „Emitent”) informuje o dokonaniu w dniu dzisiejszym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców informacji o zmianie § 5 ust. 5 Statutu Emitenta, dokonanej uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 30 czerwca 2023 r., który otrzymał następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki, w okresie trzech lat od dnia wpisania do rejestru zmiany statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10 908 PLN (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 5 454 (słownie: pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 2 PLN (słownie: dwa złote) każda [kapitał docelowy].”

Załącznikiem do niniejszego raportu jest tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający wskazaną wyżej zmianę.