RB 24/2023 Rezygnacja członka Zarządu

Raport bieżący nr: 24/2023
Data: 10.10.2023
Godzina: 17:01

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Wiceprezes Zarządu Pan Jacek Kujawa złożył rezygnację z pełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki (oraz podmiotach jej Grupy Kapitałowej).

Biorąc pod uwagę kompetencję Walnego Zgromadzenia do powoływania członków organu zarządzającego Emitent zamierza w najbliższych dniach zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym wybór członka Zarządu.