RB 27/2023 Zgłoszenie kandydata na członka Zarządu LPP SA

Raport bieżący nr: 27/2023
Data: 20.10.2023
Godzina: 15:43

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 20 października 2023 roku otrzymał od Pana Marka Piechockiego jako akcjonariusza spółki, informację o treści:

„informuję, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17 listopada 2023 roku, zamierzam zgłosić kandydaturę Pana Mikołaja Wezdeckiego do składu Zarządu Spółki i pełnienia obowiązków Wiceprezesa.

Przedkładam z niniejszym zgłoszeniem życiorys kandydata oraz jego zgodę na kandydowanie, obejmujące oświadczenia, z których wynika, iż spełnia określone w przepisach prawa wymogi dla pełnienia funkcji.

Wnioskuję o niezwłoczną publikację powyższej informacji wraz z życiorysem na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego, celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się ze wspomnianym zamiarem.”