RB 33/2023 Ujawnienie stanu posiadania

Raport bieżący nr: 33/2023
Data: 22.11.2023
Godzina: 8:43

Zarząd spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść zawiadomienia złożonego przez akcjonariusza – Fundację Sky, na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie. Zgodnie z zawiadomieniem liczba akcji Spółki posiadanych przez Fundację Sky zmniejszyła się poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

Wraz z zawiadomieniem akcjonariusz je składający przekazał ponadto informację uzupełniającą: „Fundacja Sky pozostaje pasywnym inwestorem finansowym Spółki, nie zaangażowanym w jej działalność operacyjną. Transakcje na akcjach Spółki są wyrazem długoterminowej strategii Fundacji Sky dywersyfikacji posiadanego portfela inwestycyjnego i jako takie nie stanowią negatywnej oceny działalności oraz dalszych perspektyw rozwoju Spółki. Mając na względzie powyższe, profesjonalni zarządzający Fundacją Sky nie przewidują w najbliższym czasie transakcji, które w ich ocenie mogłyby istotnie wpływać negatywnie na wycenę papierów wartościowych Spółki.”

Otrzymane zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.