Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014